ⵉⵖⵚⴰⵏ ⵉⴱⴻⵔⵛⵏ

amⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴷⵎⵉ ⵉⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵏⴻⵎⵜⵓⵜⴰ ⵙⵓⵍⵏ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴻⵛⵜ ⵏ ⵉⵣⵉ,ⵉⵙ ⵓⵔ ⵓⴳⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⴳⵢⵉⵏ (البسيط) ⵅⴰⵙ ⵜⵉⵅⵉⵎⵎⵓⵜ (الشخص التافه) ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵓⴼⵉⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵢⴰ.ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵖⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⴼⵉⴽⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⴽⴰⵡ (حدث) ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⵉⵜⵜⴻⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵙⴻⵍⴽⵓ (الإحتقار)  ⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⴳⵢⵉⵏ.ⴰⵀⴰ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵏⴰⵔⴰ (السلوك ,التصرف) ⴷⴷⴻⵖ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴱⵔⵛ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵜⵔ (المشحن) ⵏ ⵓⵎⴽⴽⴰⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵙⵏ (الأزبال) ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵅⵅⵓ ⵉⵙⵙⴻⴱⵏⴰⵙⵏ (الحشرة الضارة).

ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴷⵎⵉ ⴰⴷ ⵉⵏⵀⴹ (يأمر) ⵢⴰⵏ ⴰⵎⴻⵃⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴽⴽⴰⵍⵓ ⵙ ⴰⵎⵎ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷⴷⴻⵖ :«ⵣⴻⴹ ⵉⵏⵏⴰ ⵏⵏⴻⵙ»ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵏⵓⵣ (حبة) ⵉⵜⵜⵓⵣⴹⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵔ (عادة) ⵡⴰⵏ ⵉⵔⴷⵏ ⴷ ⵜⵓⵎⵥⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵔ.ⵜⵜⵓⵣⴹⴰⵏ ⵉⵖⵚⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⴱⵓ (القفص الصدري) ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴽⴽⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⴼⵕⴰⴹ. ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵏⵓⴳⴳⵔ (الإهانة) ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵀⴰⴹ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⵏⵓⴳⴳⵔ ⵉ ⵓⵅⴰⴼⵉⵕ (الشهيد) ⴰⵛⴽⵓ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵉⵙⵉⵏⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵢⴰ (قيمة) ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⵜ ⵉⴳⵉ, ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴻⴼⵜⴰⵔⵏ (يستعبد) ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⵜ ⵉⴳⵉ. ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵖⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵉⵙⵙⴻⵔⵣⴻⵣ (أذعر) ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵣⴰⵅⵎⴰ (الكرامة) ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⵜⵓⴱⴻⵔⵛⵏ (سحقت) ⴰⵙ ⵉⵇⵊⵉⵊⵏ (العظام) ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵜⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵙ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵔⴰⵙⵏ. ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴻⵏⴹⴰⴼⵏ (يؤلم) ⵓⵍⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵉ-ⵏⵏ ⵜⴻⵏ ⵍⴰⵏ. ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵓⵛⵛⴻⵏⵏ (يستفز) ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵙⵓⵙⵎⵏ ⴼ ⵓⵙⴻⴽⵛⴼ (الإذلال ) ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⴳⵢⵉⵏ ⵉⴷⴷⴻⵔⵏ ⴳ ⵓⵃⴻⵏⵙⵔ (الضائقة), ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⴼⴻⵍⵥⵏ (الخسيس ,الحقير) ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ (الذهب). ⵢⴰⵖ ⵓ-ⵢⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⵣⵎⵇ (صدم) ⴰⵢⵜ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵉⴷⴷⴻⵔⵏ (الوعي الحي), ⵉⵕⵥⵎ ⵉⵍⵙ ⵉ ⵓⵙⵓⵏⴹⵓ (التشفي) ⵏ ⵉⵊⵓⵔⵉⵜⵏ (الخصوم) ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴰⵖ ⵉⵔⵉⵏ ⴰⴱⴻⵏⵖⵍ (الإستقرار). ⵢⴰⵖ ⵓⵢ-ⴰ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵔ ⵏⴻⵙⴱⵉⵊⵊⵉⴳ (نفتخر) ⵙ ⵜⵓⵙⵔⵉⴽⵜ (نعمة) ⵏ ⵓⴱⴻⵏⵖⵍ. ⵉⴳⴰ ⵓⵢ-ⴰ ⴰⵍⴽⴽⴻⴹ (العدوان) ⴼ ⵜⵣⴰⵅⵎⴰ (الكرامة) ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵏⵉ ⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰ. ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⴰⵏⴻⵛⵜ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵎⴽⴽⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⴼⵕⴰⴹ ⵜⴰⵣⵓⵊⵔⴰ (النعش) ⵉ ⵓⵎⵜⵜⵉⵏ (الميت) ⵏⴻⵖ ⵉⵏⵉⵖⵉ (القتيل) ⵀⴰⵜ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⵍ ⴳ ⵓⴱⴷⴷⵓⵣ. ⵉⵙ ⵜⴻⵍⴽⵎ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵜⵙⵏ ⴰⵔ ⴰⵏⴻⵛⵜ-ⴰ? ⵉⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵔⵉ ⵓⵎⴻⵏⵀⴰⴹ (الآمر) ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵏⴰⵢ (المنفذ) ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⵍ ⴳ ⵓⵅⵔⵓⵙ (ⴰⴱⴷⴷⵓⵣ). ⵎⴻⵛ ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⵍ ⵓⵀⴻⵔⵎⵓ (الجثة) ⵀⴰⵏ ⴰⵏⴼⴼⵓ (الروح) ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵢⵍⴰⵍ ⴳⴻⵔ ⵉⵛⴱⴰ, ⵀⴰⵏ ⵜⵎⵉⵊⴰ (الصوت) ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵀⵀⵜ (الإحتجاج) ⵜⴻⴽⴽⴰ-ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵃⴻⵔⵊⴰⴹ (الحناجر). ⵜⴰⵖⵓⵢⵢⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵍⴰ ⵜⵓⵇⵍⴰⵜⵉⵏ (الأصداء) ⵉⵙⵙⴻⵔⴳⵉⴳⵉⵏ ⵉⵥⴻⵖⵕⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴻⵍⴽⴽⴹⵏ (المعتدين).

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ 31-10-2016 /2966

شاهد أيضاً

ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ-ⵉⴱ ⵍⵓⴷⵔⵉⵢⵓⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ

ⵉⵎⵔⵙⵉ: ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⵉ ⴽⵔⴰⵟ ⵏ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *