ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⵊⵡⵉⵟⵉ ⵉⵜⵙⵉⵏⵢⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.. ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ, ⴰⵙⴷⵖⵉ ⴷ ⵜⵙⴷⴷⴰⵙⵜ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴳⵓⵎⵉ, ⴷ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴳⵓⵎⵉ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ, ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ “ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ, ⴰⵙⴷⵖⵉ ⴷ ⵜⵙⴷⴷⴰⵙⵜ” ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 21 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018, ⴷⵉ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ “ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ”.

ⵣⵣⴰⵢⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⵊⵡⵉⵟⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵖⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ “ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ”.

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ “ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ” ⵜⵓⵙⵉⴷ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ.

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⵜⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⵛ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⵏⵏⵙ, ⴰⵡⴰⵔⵏⴰ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ “ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⴻⵏ” ⵉ ⵉⵡⵢⴻⵏ ⵜⵉⵡⵙⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵔⵖ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵖⴼ ⵓⵎⵏⵖⵉ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵅⵣⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⵉⴱⴰ ⴷⵉ ⵎⵉⵏ ⵉⵄⴷⵓⵏ, ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵜⴰⴼ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵜⵓⵖⴰⵜ ⴰⴱⴷⴰ ⴷ ⴰⵏⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉⵜⵏ, ⴰⴱⴷⴰ ⴷ ⵜⵓⵛⵛⵓⵜ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵉⴷ ⴰⵙⴷ ⵉⵏⵏⴹⵏ, ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴷ ⵉⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵡⴰⵔⵏⴰ ⵢⴰⵏ.

ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵢⴰⵔⵣⵣⵓ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⴷⴳ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ “ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⴻⵏ” ⴷ “ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ, ⴰⵙⴷⵖⵉ ⴷ ⵜⵙⴷⴷⴰⵙⵜ”… ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵉⵜⴰⵡⴹ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⵊⵡⵉⵟⵉ ⵖⵔ ⴽⵔⴰⵟ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ, ⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵍⵎⵅⵣⵏ, ⴷ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵣⵉ ⵜⴽⵔⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ.

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ: ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⵡⵚⵟⴰⵏⵉ

شاهد أيضاً

(ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ, ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ

ⴰⵡⵏⵉⴳⵎ : ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵍⵎⵢⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ...

تعليق واحد

  1. ⵄⵍⵉ ⴹⴹⴰⵢⴼⵢ

    ⴰⵢⵢⵓⵣ
    ⵀⴰⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵢⴰⵃ ⵙⵓⵍ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⴼⴰⴷⴷⴰ ⴰⵏⵙⵡⵉⵔⵔⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵜⵜⴰⵎⵥ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵙ . ⵜⴰⵡⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵔⴰⵢⴼⵓⴽⴽⵓ ⵊⵔⵜ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *