أخبار عاجلة

ⴳⵔ ⵎⵓⵛⵛ ⴷ ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ

amⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⵓⵛⵛ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵉⵙⵉ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⵙⵉⵡ ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⴼ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵙⵖⴰⵍ ⴰⵅⴱⵓ ⴷⴷⵖ ⴷ ⵓⵇⵎⵓ ⵏⵏⵙ. ⵢⵓⴼⴰ ⵜ ⵉⵏⵢⴰⵎⴰ ⴱⵣⵣⴰⴼ, ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⴰⵅⵏⴼⵓⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵛⵛⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴽⵎ ⴰⵊⴰⵏⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵉⵖⴼ ⴰⵔ ⴰⴳⵯⵊⵊⵉⵎ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵉⵣⵣⵉⴹ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ: «ⴱⴰⵔ ⵉⴷ ⵓⵔ ⵜⵜⴰⴼⴰⵖ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵖ, ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵏⵖ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴱⵓⴹ» ⵢⵓⵔⵎ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴷⴼ ⵜⴰⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ. ⵉⵜⵜⵉⵏⴹⴰⵕ (ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵙ ⴹⴰⵕⵜ), ⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵏⵛⵉⵛ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ, ⴰⵀⴰ ⵉⴱⴷⴷ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵇⵇⵍ.ⵙ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⴽⵍⴰⵍⴰⵢⵏ ⵉⵃⴹⴰ ⴰⵅⴱⵓ ⵏⵏⴰⵖ. ⵓⵔ ⵉⵥⵕⵉ ⴰⵎⵢⴰ ⴰⵍⵍⵢ ⵉⴼⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ. ⵉⵏⴹⵡ, ⵢⴰⵖ ⵖⵉⴼⵙ, ⵉⵛⴱⴱⵔ ⵜ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ :

-ⵓⴼⵉⵖ ⵛ ⴰ ⴰⵙⵏⴳⵓ.

    ⵢⴰⵖ ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ ⴳⵔ ⵡⴰⵅⴱⴰⵛⵏ ⵏ ⵎⵓⵛⵛ, ⵉⵜⵜⵍ ⴰⵙ ⵡⴰⴹⵓ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵃⵎⵉⵎⵉⴹ (ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵔⴳⵉⴳⵉ) :

-ⵎⴰ ⵙ ⴳⵉⵖ ⴰⵙⵏⴳⵓ (ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵇⵇⴰⵕⵏ ⴰⵄⴷⴰⵡ) ?

    ⵉⴷⵔⵎⵙ ⵎⵓⵛⵛ :

-ⵜⴰⵖⴷ ⴰ ⴰⵎⵅⵉⴱ ⴳⵔ ⵡⴰⵅⴱⴰⵛⵏ ⴷ ⵜⵓⵖⵎⴰⵙ ⵉⵏⵓ.

    ⵉⵙⵙⵉⵍⵡ ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ ⵉ ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵏⵏⵙ :

-ⴰ ⴰⵔⵢⴰⴱⴱⵓⵀ ⵏⵏⵛ, ⵕⵥⵎ ⵉ.

-ⵓⵔ ⴷⴰ ⵕⵥⵥⵎⵖ ⵉ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵖⵏ ⵜⴰⵔⴰⴽⵙⵓⵜ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⵉⵜⵜⵛⴱⴱⴰⵔⵏ ⵉⵢⵍⴰⵍⵏ) ⵉⵏⵓ.

    ⵙ ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⴳⴳⵯⴰⵖⵏ ⵉⵔⵏⴰ ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ :

-ⵎⴰ ⴰⵢⴷ ⴰⵛ ⴳⵉⵖ ⴰⵍⵍⵢ ⵉ ⵜⴳⵉⴷ ⴷ ⴰⵙⵏⴳⵓ ⵏⵏⵛ ?

-ⴰⵢ-ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵉⵎⵎⵔ ⵉ ⵡⵓⵛⵛⵏ ⴰⵍⵍⵢ ⵜ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏⵏⵙ.

   ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰⵔⴰ ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰⵕⵥⵎ, ⵢⵓⵙⵢ ⵎⵓⵛⵛ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⴱⴰⵛⴽⴰⵔⵏ (ⴰⵅⴱⴰⵛⵏ) ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴽⵏⴷ. ⴽⵓⴷ ⵉⵔⴰ ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⵙⵔⵓⵔⴼ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⴽⴽ ⵛⵔⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵏ ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴻⵡⵍ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵜ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⴰⵡⴷ ⵢⵓⴽ), ⵉⵙⵙⵉⴽⵍ ⵜ ⵎⵓⵛⵛ ⴰⵍⵍⵢ ⴷⵔⵓⵖ ⴰⵢⴷ ⵜ ⵉⵕⴱⵥ. ⵉⵙⵃⵉⵃⵃⵢ ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ  :

-ⴰⵃⵃ, ⴰⵃⵃ, ⴰ ⴰⵔⵢⴰⴱⴱⵓⵀ ⵏⵏⵛ, ⵕⵥⵎ ⵉ, ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⴰⵏⵏⴰⵢⵖ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ.

-ⵀⴰⵏ ⴰⵙⴽⵓⵏⵙⵔ (ⴰⵕⵥⴰⵎ ⵏ ⵓⵏⴽⵔⵉⴼ) ⵓⵔ ⴰⵛ ⵉⵍⵍⵉ.

-ⴰⵍⵍⵢ ⵖⴰⵍⵖ ⵉⵙ ⴰⵔⵉ ⵜⵙⵃⵓⵏⵏⵛⴷ (ⵉⵙⵀⵉⵏⵏⴱ, ⴰⵔ ⵜⵙⵃⵓⵏⵏⵓⵛ ⵜⴰⵙⴷⵏⵜ ⴰⵔⴱⴰ ⵏⵏⵙ).

    ⵉⵙⵙⵀⴽⵉⴽⴽⵢ (ⵉⵟⵚⴰ ⴰⵍⵍⵢ ⵢⴰⵥ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵜⵜⵢ) ⵎⵓⵛⵛ :

-ⴰⵙⵃⵓⵏⵏⵛ ⴰⵢⴷ ⵜⵔⵉⴷ ⴰ ⴰⴼⵍⵍⵓⵣ (ⵡⴰ-ⴷⴷⴰ ⵎⵉ ⵜⴷⵔⵓⵙ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ)!

    ⵉⵙⵅⵓⵎⵎⵢ (ⵉⵙⵙⵉⵍⵡ ⵉ ⵡⴰⵏⵛⵓⵛⵏ) ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵃⵏⵉⴽⴽⵉⵎ (ⴰⵔ ⵢⴰⵍⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵢⵉⵔⵉⴼ) :

-ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵛ ⴳⵉⵖ ?ⵢⴰⵛ ⵓⵔ ⵛ ⵉⵡⵉⴹⵖ ⵙ ⵓⵎⵢⴰ ? ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉ ⵜⵟⴼⴰⵕⴷ ⴰⴷ ⴰⵛ ⵜ ⵉ ⵛⵖ?

-ⵉⵡⴰ ⴼⵙⵜ ⴰ ⵉⵡⵉ ⵏⵓ, ⴼⵙⵜ, ⵜⵔⵉⴷ ⴰⵙⵃⴷⵓⵃⵢ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵛⵔⴰ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ) ⵀⴰⵜⵉⵏ ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⵛ ⵡⴰⵍⴰ ⴳⵉⵖ ⵉⵢⵢⵓ ⵏⵏⵛ.

   ⵢⵓⵙⵢ ⴰⴷⴰⵙⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵖⵉⴼⵙ, ⵉⵖⴰⵍ ⵉⴷ ⵢⵓⴼⴰ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⵉⴼ (ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⴼⴼⵖ). ⵉⵔⵡⵍ ⴰⵙ, ⵉⵏⴹⵡ ⵎⵓⵛⵛ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴹⵡⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵢⴰⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵜ, ⵉⵙⵅⵉⵅⵅⵢ ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ :

-ⵉⵅⵅ, ⵉⵅⵅ !

ⵉⵎⵙⴰⵡⵍ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵓⵙⵎ :

«ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵜⵓⵏⴰⵏⵜ ⴰ?! ⵉⵙⵙⵏⵎⵔ (ⵉⴳⴰ ⵜ ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⵓⵔ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵏⵊⵎ) ⵉ ⵓⵅⵏⴷⴰⵍⵍⴰⵙ (ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵅⵅⴰⵏ ⵉ ⵉⵡⴷⴰⵏ) !ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⴼⴼⵉⵖ ⵜⴰⵙⵎⴰⵏⵏⴰⵟ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵖ ⴽⵔⴰ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴼⴼⵖ) ⵏⵏⵙ. ⴰ ⴰⵄⵏⴷⴰ ⵏⵓ ⴷ ⵓⵎⵍⵍⴰⴳⵓ (ⴰⵙⵏⴳⵓ)!».

  ⵉⵙⴽⴽⴻⵔⵢⵙ ⵎⵓⵛⵛ (ⵉⵙⴻⵏⵄⴷ ⵜⵓⵖⵎⴰⵙ ⵏⵏⴻⵙ):

-ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⵍⵍⵢ ⴷⴰ ⵜⵙⵅⵉⵅⵅⵉⵢⴷ ⵖⵉⴼⵉ ?

-ⵓⵔ ⴰⵔ ⵙⵅⵉⵅⵅⵉⵢⵖ ⵅⴰⵙ ⵖⵉⴼ ⵉⵖⴼ ⵉⵏⵓ ⵏⴽ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵍ ⵡⴰⴹⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⵅⵓⴱ ⴰⵙ.

-ⵙⵅⵉⵅⵅⵢ ⴷⵖⵉ ⴷⵖⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵃⵉⵃⵃⵉⵢⴷ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵜⵙⴽⵙⵉⵡⴷ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⵛ ⴰⵙⵅⵔⵡⵣ (ⵉⵡⵖ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ ⴳ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ) ⵏ ⵉⵍⵎ ⴷ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏⵏⵛ.

-ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷⵉⵙⵏ ⵜⵓⴼⵉⴷ?ⵉⴷ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵣⵣⴰ (ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵡⴰⵔ ⵉⵖⵚⵚ) ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴷⵉⴳⵉ, ⵛⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵏⵜ ⵓⵔ ⵜ ⵍⵉⵖ.

-ⵓⴼⵉⵖ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵇⵇⴰⵏ ⵍⴰⵥ.

-ⵀⴰⵜ ⴰⵡⴷ ⵏⴽ ⵓⵔⵉ ⵉⵙⵙⵓⴼⵉⵖ ⵣⴳ ⵓⵖⵉⵙⵉ ⵏⵓ ⵅⴰⵙ ⵍⴰⵥ.ⵏⵛⵛⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵔⵉ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵔ ⵛⵔⴰ ⴰⵎⵎ ⵓⵖⵕⵓⵎ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜ ⵢⴰⵖ ⵍⴰⵥ) ⵉ ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵛⵛⵓⵔ ⴰⵡⴰⵏⵉⴼ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ) ?

    ⵉⴷⵔⵎⵙ (ⵉⵣⵎⵓⵎⵎⵢ ⵙ ⵜⵉⴹⵎⵉ, ⵙ ⵓⵀⵏⴷⵣ, ⵉⴱⵜⴰⵙⴰⵎ ⴱⵉⵙⵓⵅⵔⵉⵢⵢⴰⵜⵉⵏ) ⵎⵓⵛⵛ :

-ⵜⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵎⵓⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵏⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴼ ⵍⴰⵥ ?! ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⴰⵥ ⴰⵎⵓⴷⴰⵔ ⴰⴹⵓⵕⴰⵙ (ⴰⵎⵎ ⵉⵣⵎ ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵢⴰⵙ..) ⴰⵖ ⵢⵓⴳⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵅⵔⵡⵣ ?!

-ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵉⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵛ ⵉⵏⵖ ⵍⴰⵥ.

-ⵉⵖⵢ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵅⴷⵉⵍ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⴰⴹⵏ ⵓⵜⵛⵉ) ⵉⵏⵓ.

-ⵕⵥⵎ ⵉ ⴰⴷ ⴰⵛ ⵏⵄⴷⵖ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⴰⵛ ⵉⵜⵜⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵡⴰⵏⵜ (ⵉⵙⵙⴻⴷⵊⵉⵡⵏ).

-ⴰⵎⵎ ⵛⵢ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵉ ⵓⵜⵔⴰⴳ (ⴰⵕⵥⴰⵎ ⵉ ⵓⵏⴽⵔⵓⴼ). ⴰⵎⵎ ⵛⵢ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵣⵣⵢⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵅⴷⵉⵍ.

-ⵙⵙⴼⵍⴷ ⵉ ⴰⴷ ⴰⵛ ⵔⵓⵥⵖ (ⴰⴷ ⵉⵄⴰⵡⴷ) ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵖ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵎⵎⵉ. ⵙⵙⵉⴽⴽⵉⵖ ⵜ ⴼ ⵉⴷ ⴱⴰⴱⵉⵏ ⵏⵏⵙ.ⵓⵛⵉⵏ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵜⵖⵥⵥⴰⵖ ⴰⵀⴰ ⵇⵇⵏ ⵜⵉⴼⵍⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵡⴰⵍ (ⴰⵃⴰⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ). ⵖⴰⵍⵏ ⵉⴼⵍⵍⵓⵣⵏ ⵉⵙⵉ ⵟⵟⴰⴼⵏ. ⴷⴰ ⵣⵔⵔⵉⵖ ⵣⵉ ⵜⵉⵖⵎⵕⵜ ⴰⵔ ⵜⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⴰⵎⵎ ⵓⵙⵎ. ⵓⴷⵊⵉⵖ ⵜⵏ ⵓⵏⴼⵏ ⵉⵎⴰⵡⵏ ⴰⵍⵍⵢ ⵖⴰⵍⵏ ⵉⵙ ⴳⵉⵖ ⴰⵎⴷⵓⵏ (ⵍⵊⵉⵏⵏ). ⴽⴽⵉⵖ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵉⴼⵍⵓⵢⵜ ⴷⴷⵓⵖ ⵙ ⵓⵔⵓⵔⴷ (ⵙ ⵜⴰⴼⵙⵙⵉ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ) ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⴰⵏⵓ. ⵙⵙⵉⴽⴽⵉⵖ ⵜ ⵖⵉⴼⵙⵏ, ⵛⴰ ⵢⵓⵙⵢ ⵜⴰⴽⵕⵕⴰⵟ, ⵛⵔⴰ ⵢⵓⵙⵢ ⵜⴰⴼⵕⵕⴰⵟ, ⵛⵔⴰ ⵢⵓⵙⵢ ⵉⴽⵓⵔⴱⵉⵢⵏ, ⴽⵔⴰ ⵢⵓⵙⵢ ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ. ⵓⴷⵊⵉⵖ ⵜⵏ ⴰⵔ ⵜⵅⵎⵎⴰⵎⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵎⵙⵇⵙⴰⵏ ⴼ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏⵏⴰ ⴽⴽⵉⵖ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵖ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏⵙⵏ.ⵓⵔ ⵜ ⵓⴼⵉⵏ ⴰⵍⵍⵢ ⵛⵛⵄⴼⵏ (ⵙⵙⵡⵃⵍⵏ ⴱⵣⵣⴰⴼ) ⵉⵏⵍⵍⵉⵜⵏ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵖⵚⵚ ⵏ ⵉⵖⴼ) ⵏⵙⵏ.ⴽⴽⵉⵖ ⵜⴰⵎⵊⴰ ⵏ ⵣⵉⴹⵎⵎⵓ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵅⵅⴰⵏ ⵣⵉ ⵜⴳⵎⵎⴰ). ⵀⴰⵜ ⴰ ⵡⴰ ⵡⴰⵍⵓ ⵎⴰⵢⴷ ⵜⵉⵡⵖⴷ (ⵜⴻⵜⵛⵉⴷ) ⴷⵉⴳⵉ. ⵀⴰⵏ ⵉⵖⵉⵊⴷⵔ (ⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⵣⴱⵍⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⵉⵏⵣⴰⴹⵏ) ⵉⵏⵓ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵉⴼⵏⵓⵣⵏ (ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⴰⵎⵎ ⵉⴼⵏⵓⵣⵏ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴷⴰⵡⴰⵙⵏ) ⵏ ⵓⵎⵇⵓⵙ (ⵉⵅⵅⴰⵏ). ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵛ ⴼⴼⵔⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵎⵙ.ⵓⵔ ⵜ ⴼⴼⵉⵖ ⴰⵍⵍⵢ ⵜ ⵉⵙⵓⵙⵙⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⵏⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵛⴰⵛⵓⴼ (ⵏⴻⵖ ⴰⵙⴰⵛⵓⴼ, ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⴳ ⵜⵜⵛⵛⴼⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ). ⴷⵉ-ⵏⵏⴰⵖ ⴳⴰⵏ ⵖⵉⴼⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵉⵢⵜ ⴰⵀⴰ ⵔⵡⵍⵖ ⴰⵙⵏ.ⴷⵖⵉ ⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⴷ ⵏⵎⵓⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵏⵏⴰⵢ ⵉⵡⴰⵍⵉⵖⵏ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰ ⵛⴰ) ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵖⵉⵙⵉ ⴷⴷⵖ ⵉⵏⵓ.

-ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷⵉⴽ ⵓⴼⴽⴰⵛ (ⴰⵙⴰⴳ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⴽⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵊⴷⵉ ⵙ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵀⴰⵜ ⵉⴼⴽⵛ ⴳⵉⵙ, ⵉⵖⴰⵍ ⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰ, ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵥⵓⴹ). ⴰⵎⵎ ⵛⵢ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵡⵉ-ⵏⵏⵛ ⵅⴰⵙ ⴰⴷ ⵛ ⵉⴼⵥⵥ ⵛⴰ ⴰⵎⵎ ⵜⵉⴼⵉⵥⵥⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵡⵓⵡⴹ (ⵉⵍⴳⴳⵯⴰⵖ ⴱⵣⵣⴰⴼ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵏⵣⴰⵖ ⵙ ⵜⴰⴼⵙⵙⵉ) ⵉⵍⵎ ⵏⵏⵛ ⴰⵎⵎ ⵓⵍⴰⵡⵉⴹ.

-ⵛⴱⴱⵔ ⴷⵉⴳⵉ. ⴰⴷ ⵓⵔⵉ ⵜⵕⵥⵥⵎⴷ.

-ⵉⵙ ⵜⵖⴰⵍⴷ ⵉⵙ ⴳⵉⵖ ⴰⵙⵎⵅⴰⵏⴰⵛ (ⴰⴼⵍⵍⵓⵣ) ⴰⵎⵎ ⵛⵢ?ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛ ⵜⵜⴳⴳⴰⵖ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵖ ⵉⵖⵉⵙⵉ ⵏⵏⵛ ? ⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⴷ ⴰⵏⵛⵜ ⵏⵏⵛ ⴰ ⴰⵃⵢⵓⴹ ?

-ⴰⴷⵊ ⵉ ⴰⴷ ⵖⵣⵖ ⴰⵅⴱⵓ ⴰⵔⴷ ⵉⵣⵓⵔ .

-ⵉ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵃⵢⴰⴹ ? ⵅⵎⵎⴻⵎ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜⵙⴰⵡⵍⴷ.

-ⴰⵔ ⵜⵅⵎⵎⴰⵎⵖ ⴰⵍⵍⵢ ⵡⵃⵍⵖ ⵓⵔ ⵉⴼⵉⵖ ⵎⴰⵢⴷ ⵜⵣⵓⵖⵎⴷ (ⴰⵙⴰⴳ ⵓⵔ ⵉⵜⵛⵉ ⵛⵔⴰ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵜⵜⴰⵖ ⵓⵣⵓⵖⵎ ⵏⵏⵙ) ⴳ ⵡⴰⵙⴰⴼⴰ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ) ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵣⴹⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵏⵓⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⵇⵓⵙ.

-ⵍⴰⵥ ⴰⵢⴷ ⵉⵙⴱⵓⵏⵏⴰⵏ (ⵉⵙⵙⵕⵡⵓⵏ) ⵜⵉⵔⴰⵎ.

-ⴰ ⵎⵔ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⴷ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⵉⵙⵉ ⵉⵏⵓ.ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ ⴷ ⵡⵓⴷⵉ ⴷ ⵓⵡⵡⵔⵏ ⴷⴷⴰⵡⴰⵙ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ (ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵣⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵛⴰⵍ) ⴰⴷ ⵜⵕⵣⵎⴷ ⵉ ⵉⵍⴷⴷⴰⵢⵏ ⵏⵏⵛ.

-ⵉ ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⵍⵍⵢ ⵜⴼⴼⵖⴷ ⴽⵓⴷ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⵉⵡⴰⵍⵉⵖⵏ ⴰⴷ?!

-ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵅⴰⵙ ⵙ ⵓⵖⵕⵓⵎ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴷⴷⵔ ⵛⵔⴰ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵎⴰⵙⵉⵃ.ⵔⵉⵖ ⴰⵎⵓⵔ ⵉⵏⵓ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ.

     ⵉⴷⵔⵎⵙ ⴷⵉⵖ ⵎⵓⵛⵛ :

-ⴰⵅⵅⴰⵢⵜ, ⴰⵅⵅⴰⵢⵜ !ⵉⴷ ⴰⵎⵎ ⵛⵢ ⵉⵎⵢⴰⵔⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳ ⵓⴱⴷⴷⵓⵣ ⴷ ⵣⵉⴹⵎⵎⵓ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵔ ⵜⵉⵕⵖⵉ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ?!

-ⵎⴰ ⴰⵅ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵍⵉⵖ ⴰⵛⴰⵎⵉⵏ(ⵢⴰⴽⵓⵛ) ⵉⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⵉ ⵉⵖⵏⴰⵏ ⴼ ⵓⴷⵎ ⴷⴷⵖ ?

-ⵜⵍⵉⴷ ⴰⵛⴰⵎⵉⵏ ⵏⵏⵛ ⵉⵍⵉⵖ ⵡⵉ-ⵏⵓ.ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵔⴳ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⴽⴰ, ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵛⴰⵎⵉⵏ ⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ ) ⵉⵏⵓ ⴳ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏⵏⵛ.

-ⵀⵢⵢⴰ ⵉⵏⵉ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵖⵏⴰ ⵢⵉ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴳⵖ ⵓⵜⵛⵉ ⵏⵏⵛ .

-ⵀⴰⵏ ⵎⵃⵕⴰ ⴰⵢⴷ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⴰⵡⴰⵍ.ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵏⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵜⴰⵏ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⴳⵣ ⵛⵔⴰ ⴰⴽⴰⵍ) ⵏⵏⵛ.

-ⵉ ⵜⵉ-ⵏⵓ ⵎⴰⵏ ⵣⴰⵜ?

-ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵓⴱⴱⴹ (ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ) ⵏ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ.

-ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵟⵟⴰⴼⵖ ⵛⴰ ⵏ ⵓⴱⴰⵅⵅⵓ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵖ ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴷⴷⵔⵖ.

-ⵉⴳⴰ ⴰⵛ ⵓⵛⴰⵎⵉⵏ ⵓⵔⴳ ⵏⵏⵛ ⴳ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏ.

-ⵀⴰⵜ ⴰⵡⴷ ⵛⵢ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵖⴷ ⵉ ⵓⵖⵕⵓⵎ ⴷ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ .

     ⵉⵙⴽⴻⴽ ⵎⵓⵛⵛ (ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴼ) :

-ⴰⴷ ⵓⵔⵉ ⵜⵙⵙⵛⵜⴰⵢⴷ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⴽⴽⵉⵖ ⴷⴷⵔⵖ ⴷⵉⵙ.ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵙⵜⵜⴰⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ ⵅⴰⵙ ⵜⵓⵙⵔⵉⴽⵉⵏ (ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵢⴰⴹⴼⵓⴹⵏ). ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵏ ⴷⴷⴰⵏⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷⴷⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⵙⵙⴼⵏ (ⵉⵙⵙⴼ: ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵛⴰ ⵣⵉ ⵛⵔⴰ) ⵓⵕⵖ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵀⴽⴽⴰⵛ ⵉⵣⴱⴳⴰⵏ  ⵏⴻⵖ ⵉⵜⵍⴰⵏ ⵉⵡⵕⴰⵖⵏ). ⴷⴷⵔⵖ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏⵙⵏ ⴰⵍⵍⵢ ⵉⵙⴰⵍⴰ ⵡⵓⵕⵖ ⴷⴷⵓⵏ ⴳⴳⴰⴷⵊⵏ (ⵎⵎⵓⴷⴷⴰⵏ) ⵣⵔⵉⵏ ⵉ ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵎⵃⵓⴼⵖ ⴷ ⵉⵖⵕⴹⴰⵢⵏ ⴰⵎⵎ ⵛⵢ.

-ⴷⴷⵓ ⵙ ⵉⵢⴹⴰⵏ, ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵔⵉⴷ ⵉⵖⵕⴹⴰⵢⵏ ⵉⵎⵢⴰⵔⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵣⵉⴹⵎⵎⵓ.

-ⵉⵙ ⴰⵔ ⵖⵉⴼⵉ ⵜⵜⵚⵚⴰⴹ ? ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵖⵉⵖ ⵉ ⵉⵢⴹⴰⵏ.

-ⵉⵙ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵉⵖⵍⵢⴰⵙⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⵃⵍⵍⵓ ⵏⵏⵛ?!.

-ⵀⴰⵜ ⵎⵥⵥⵉⵢⵖ ⵖⵉⴼⵙⵏ.

-ⴰⵏⵏⴰⵢ, ⴰⵏⵏⴰⵢ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵓⵔⴳⵏⴰ (ⵉⵅⴱⴰ ⵏ ⵉⵡⵟⴼⴰⵏ) ⵏ ⵉⵡⵟⴼⴰⵏ!

     ⵅⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢ ⵎⵓⵛⵛ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ, ⵉⵏⵏⵙⵔⵓⵔⴼ (ⴰⴷⴰⵢ ⵉⴽⴽ ⵛⵔⴰ ⴳⵔ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵜ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵔⵡⵍ) ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ, ⵢⵓⵛⵢ ⵉⵙ ⵎⵓⵛ, ⵉⵏⴹⵡ, ⵉⵙⵙⵉⴽⵍ ⵜ, ⵉⴳⵔⴼⴹ (ⵉⴳⵔ ⵜ ⵙ ⵎⴰⵢⴷ ⵢⴰⴳⵓⴳⵏ) ⵜ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵏⵎⵉⵍⵉ ⵉⵖⵉⵙⵉ ⵏⵏⵙ, ⵉⵡⵊⵊⵖ ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ :

-ⵀⴰⵢⵢⵉ ⴳ ⵓⵎⵓⵔ ⵏⵏⵛ, ⴰⴷ ⵓⵔⵉ ⵜⴱⴱⵊⴷ, ⵀⴰⵏ ⵙ ⴼⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⵙ ⵔⵡⵍⵖ. ⵀⴰⵜ ⵙⵓⵍⵖ ⵔⵉⵖ ⴰⵎⵓⵔ ⵉⵏⵓ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ.

    ⵉⵀⵔⵀⴹ ⵜ (ⵉⴳⴳⵔ ⴰⵙ ⵙ ⵜⴰⴼⵙⵙⵉ), ⵉⴹⵎⴰ ⵜ (ⵉⵀⵏⴷⵣ, ⵙⴰⵅⵉⵔⴰ) :

-ⵜⵙⵓⵍⴷ ⵜⵔⵉⴷ ⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵛ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ!ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉⵣⴷ (ⴰⴷ ⵉⵍⵍⵣ ⴽⵔⴰ ⵀⵢⵢⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⴳⴳⵉⵍ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵢⵓⴷⴰ ⵢⵉ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵍⵉⵖ, ⵇⴰⵏⴰⵄⴰ) ?!. ⴰⵅⵅⵉⴷ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ! (ⵓⵔ ⵉⴷ ⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⵎ). ⴷⵖⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵥⵉⵕⴷ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵡⵉ-ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ. ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵏ ⴰⵢⴷ ⴰⵛ ⵉⵍⵜⵖⵏ (ⵢⵓⵙⴰ) .

-ⴰ ⴰⵔⵢⴰⴱⴱⵓⵀ (ⴰⴼⵛⴰⴷ) ⵏⵏⵛ ⴰⴷⵊ ⵉ ⴰⴷ ⴷⴷⵔⵖ ⵉⵎⵉⵇ. ⵀⴰⵜⵉⵏ ⵎⵛ ⵏⵖⴰⵏ ⵉⵎⴰⵛⵛⵓⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖⵕⴹⴰⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵀⴰⵜ ⴰⴷ ⵎⵜⵏⵏ ⵙ ⵍⴰⵥ ⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⵙⵜ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵔ ⵓⴼⵉⵏ ⵉⴱⵓⵅⵅⴰ ⴰⵎⵎ ⵉⵡⵔⵉⵄⵏ (ⵉⵎⴰⵛⵔⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢ, ⵙⴰⵔⵔⴰⵇ ⵣⵣⵉⵜ).

-ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵔⴷ ⴰⵀⵔⵓⵙⵙⵓ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵛⵏⴰ ⵛⵔⴰ ⵖⵉⴼ ⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⵓⵍ ⵏⵏⴻⵙ), ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍⴷ ⴰⴷⵉ ⵜⵃⵓⴼⴷ ⵍⴰⵥ.ⴰⴷⵉ ⵉⵏⵖ ⵓⵖⵏⵉ (ⵍⴰⵥ) ⵉⵖ ⵓⵔ ⵜ ⵛⴰⵛⴰⵖ (ⵉⵃⵓⴼ, ⵉⴽⵥⵄ, ⵉⵥⵥⵄ, ⵟⴰⵕⴰⴷⴰ) ⵙ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⴰⵍⵡⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⵎ ⵡⵉ-ⵏⵏⵛ.

-ⴰⴷ ⵓⵔⵉ ⵜⵜⴽⵯⵕⴼⴰⵙⴷ ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵖⵉⵖ ⵉ ⵓⴽⵯⵕⴼⵙ. ⵣⵔⴽ (ⵉⵣⵔⴽ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⵔⵉⴼ ⵛⵔⴰ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ, ⵉⵃⵜⴰⵔⴰⵎⴰ) ⴰⵎⵓⵔ ⵉⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ.

    ⵢⵓⵙⵉ ⵜ ⵙ ⵡⴰⵅⴱⴰⵛⵏ, ⵉⵙⵙⴷⴽⵍ (ⵢⵓⵙⵢ ⵙ ⴰⴼⵍⵍⴰ) ⵜ ⴰⵀⴰ ⵉⴳⵕⴹⵄ (ⵉⵖⵕⴼ ⵉⵙ ⵉ ⵡⴰⵛⴰⵍ) ⵜ, ⵉⵙⵏⵓⵏⵏⵢ (ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵜⴻⵜⵜⵢ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵉⵙⵡⴰ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵉⵍ) ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ, ⵉⵡⵊⵊⵖ ⵛⴰ ⴳ ⵓⵎⵥⵥⵓⵖ ⵏⵏⵙ: «ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵉⵔⵔⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ ⵉⴱⴱⵢ ⴰⵙ ⴰⵡⵊⵊⵉⵎ ⵏⵏⵙ». ⵉⵖⴰⵍ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⵏⵓⵏⵏⵓⵢ (ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵍⴻⵍⵍⵓⵢ ⵖⵉⴼ ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⴷⵉⵙ, ⵜⴰⴷⴰⵃⵔⴰⵊⴰ). ⵓⵔ ⵢⵓⵛⵉⵣ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢ ⴰⵅⵏⴼⵓⴼ (ⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ) ⵏⵏⵙ. ⵉⵖⴰⵍ ⵎⵓⵛⵛ ⵉⵙ ⵉⵙⵙⴽⵢⴻⵢ (ⵉⵙⵙⵉⴳⴳⴰ) ⴰⵎⵜⴰⵏ, ⵉⵙ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⵉ ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵀⵔⵎⵓ ⵓⵙⵎⵉⵎ (ⴰⵎⵙⵙⵓⵢ, ⴰⵊⴰⵏⵉⴳ, ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵎⵉ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵏⴼⴼⵓ ⵏⵏⵙ, ⵓⵙⵎⵉⵎ: ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵎⵛⵜⴰⵢ). ⵉⵙⵙⵎⵎⵛⵜⵉⵢ  ⵜ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⴷⴰ ⵙⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ. ⵙ ⵉⵣⵔⵏⴰⵣ (ⵙ ⵉⵖⵏⴰⵏ) ⴰⵙ ⵉⴼⵔⴼⴹ (ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⵔ ⵉ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ, ⵜⴰⵃⴰⵙⵙⴰⵙⴰ) ⴰⵏⵉ ⴷⴷⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ. ⵢⵓⵏⴼ ⴰⵍⵍⵏ, ⵉⵙⵓⵍ ⵓⵙⵅⵔⵡⴰⵣ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⴷⴰⵜ ⴰⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵕⴻⵕⵕⵓⵢ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵕⴻⵕⵕⵓⵢ ⴰⵙⴽⵯⵜⵢ ⵏ ⵓⵣⵔⴳ ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⴹ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ. ⵉⵙⵓⵙⵎ, ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ. ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⵖ ⴳⵔ ⵓⵖⴱⴰⵏ ⵏ ⵎⵓⵛⵛ ⵣⵉ ⴽⵓⴷ ⵢⴰⵖ ⴳⵔ ⵉⴱⴰⵛⴽⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ. ⵉⴷⵎⴰ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵉⵖⵉⵔⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴳ ,ⴰⵔ ⵜ ⵉⵣⵣⴰⴹ ⵎⵓⵛ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴽⴽⵙ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ.ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵅⴱⴰⵛ ⵉⵙⵙⵄⵎⵓⴽⵛ (ⵉⴱⴱⵊⵯ) ⴰⵙ ⴰⵍⵍⵏ, ⵙ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⵉⴳⵔⴹⵕ (ⵉⵛⵔⵔⴳ) ⵜ. ⵉⵙⴽⵓⵛⵛⴹ (ⴰⵙⴰⴳ ⵉⵙⵔⵙ ⵛⵔⴰ ⴰⴳⵕⴹ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ ⵏ ⵉⵣⵉⴽⵔ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵙⴽⵓⵛⵛⵓⴹ ⵓⵎⵙⵙⵓⵢ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵙⵙⴼ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⴷⴰⵍⵍⴰ)) ⵡⴰⴷⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵎⵓⵛⵛ .

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ 02-09-2016/2966

شاهد أيضاً

ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ-ⵉⴱ ⵍⵓⴷⵔⵉⵢⵓⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ

ⵉⵎⵔⵙⵉ: ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⵉ ⴽⵔⴰⵟ ⵏ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *