أخبار عاجلة

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵛⴰⵔⵉⴷ
ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵛⴰⵔⵉⴷ

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵉⵏⵣⴳⵓⵎⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵉⵥⴹⴰⵕ  ⴰⴷ ⵏ ⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⴰⴽⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵉⵙⵓⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1980, ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ ⴰⵙⵉⵏⵜ ⴰⵙⴰⴼⵓ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵎⵎⴰⵖⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ, ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ “ⴰⴷⵔⴰⵔ” ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ. ⴳ ⵉⵙⵓⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1990, ⴼⴼⵖⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ ⴰⵎ “ⵜⴰⵙⴰⴼⵓⵜ” ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, “ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ” ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴷ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ  ⵏ ⵜⵡⵙⵙⵏⴰ, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵜⵜⵉⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ  ⵏ ⵜⵔⵉⴼⵉⵜ ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ “ⵜⵉⵡⵉⵣⴰ”, ⵍⵓⵍⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ ⴰⵎ “ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ” ⴷ “ⴰⵣⵟⵟⴰ” ⵜⵉⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵣⵟⵟⴰ. ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵓⵔ ⴰⵜⵏ ⵜⵙⴷⵔⵉⵎ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⴳⴰ ⵏⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵜⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏⵏⵙⵏ  ⴷⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕ ⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵔⴳⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ . ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ (ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ/ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ) ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵏⴰⵃⵢⴰ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ ⵓⵔ ⴰⵙ ⴼⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⵍⵉ. ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, ⵜⴼⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⵉⵔⵎ ⴷ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵉⵎⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵏⵏⴰ:” ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵟⵕⴼ ⵏ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵟⵟⴰⴼ ⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ”, ⵉⵙⵎⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵎⵎⴰⵜⵉ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵏⴼⴽ ⴰⵙ ⴰⵣⵔⴼ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ.

ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵉⵖⴷ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⴳ 2010, ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵡⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⴰⵎ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⵖⵍ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴳⴳⴰ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ . ⵎⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵣⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⵖ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⵉⴼⴰⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ. ⵓⵔ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵓ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⵖⵎⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵓⵔ ⵏⵊⵉⵎⵏ ⵉⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕ ⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉ ⵖⴰ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵃⵜⵜⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵖⴷ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ. ⵏⵙⵎⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⴰⵃⵢⴰ ⴳⵔ ⴰⵏⴰⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ. ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵎⵏⵉ ⵔⴰⴷ ⵏⵓⵔⵔⵉ ⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵢⵓⴳⵔ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴱⴰⴹⵜ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ, ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵖ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴳⵎⴰⴹ. ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵎⵏⵉⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⵣⵣⵖ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⴰⵖⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵙⵏⴰⵎⴰⵍⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵜⴳⵏ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵖⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ. ⵙ ⵓⵣⴳⵣⵍ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵓⵔ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⵓⵖⵍⵓ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵉⴼⵔⴽⵏ ⵎⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵔⴰ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ.

شاهد أيضاً

ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ-ⵉⴱ ⵍⵓⴷⵔⵉⵢⵓⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ

ⵉⵎⵔⵙⵉ: ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⵉ ⴽⵔⴰⵟ ⵏ ...

6 تعليقات

  1. ⴰⵢⵜ ⵃⵙⴰⵢⵏ

    ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⵏⵎ ⵓⵜⵎⴰ ⵏⵓ

  2. ayouz nm laila wkha or ghrigh lma9al hit ich9a flati mes bimojarad atarat s lhorof ntmazight tstahlat chokr d tchji3 tbarklah 3lih akm iwfa9 rbi tahyati laki ayoooooooooooooz

  3. tanmirt attas bahra

  4. ⴰⵎⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

    ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷ. ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵔⵉⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ, ⴰⵔ ⴷ ⴰⵔ ⴽⵉⵖ ⴱⴷⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵇⵇⵔⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ.. ⵓⵔ ⴷ ⴰⴷ ⵣⴰⵢⴷⵏ ⴰⴷⴷⵏ ⵙⵓⵍ ⵉ ⵓⵙⵄⵕⵕⴱ…

  5. Ayyuz nnem iddegh ar tturud s Tmazight s uskkil n Tfinagh g wukud nna gis xsiyn mennaw n ighmisn d tesghunin alley ur yad iqqimi xas umadal amazigh d umazighnews.net d itsn wansiwn n ugratsa ,awd itsn udmawn ikkan ar ttaran s Tmazight gern s ighanibn nsen ,hat s tirra s Tmazight ghif mennaw n ibuta n wannaz ad as rad nini i wi-yyad han ils nnegh awd netta izmr ad imyaway d wannaz mac iqqand ad ihdu umaru ighf nnes seg izgaln ,ad yals tighri i u-nna yaru far ad injm i wuguln,id g tbadut tis-tamt hat tga tamssumant maca nnurzgh ad tfek cigan n tighghudfa i ils d tdelsa imazighn ,ahil n tmedyazt nnegh massa Xadija aruhal ila tawuri ,d wi-n mass Abd Nnebi id Salm awd netta ila tawuri ,ur righ ad zzeghzifgh awal,ira ukud ad nesgidiy ihaliwn n ils d tdelsa imazighn far teg tabadut amm yat tinml tamajjeyalt issudurn iwaliwn iqurarn izddign n Tmazight.Tanemmirt nnem

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *