أخبار عاجلة

ⴰⵙⴰⴽⴰ

amⴱⴷⴷⵉⵖ ⴳ ⵓⵙⴰⵍⵉ (ⴰⵕ ⵕⴰⵚⵉⴼⵓ), ⴰⵔ ⵜⵜⵇⵇⵍⵖ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵖ.ⴽⵓⴷ ⵢⴰⵖ,ⵣⴳⵔⵖ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⴽⵍⵏ .ⵉⵍⵍⵉⵖ ⵏⴹⵓⵖ, ⵎⵙⵇⵙⴰⵖ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵉⵏⵓ ⵖⵉⴼ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⴰⴷ« ⵉⵎⵙⵙⵉⴽⵍⵏ» ⴰⵀⴰ ⵛⵜⵉⵢⵖ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴽⴽⵉⵖ ⵙⵍⵍⴰⵖ ⴰⵙ ⵣⵉ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵓ : «ⵜⴱⵄⵓ ⵓ ⵀⵓⵡⵡⴰ ⵉⵙⵉⴽⵍⵓ», ⵛⵜⵉⵢⵖ ⴰⵍⵜⵓ :«ⵉⵙⴹⵡ ⵜ ⵉⵙⵙⵉⴽⵍ ⵜ».ⴳⵣⵉⵖ ⴰⵏⴰⴱⴰ (ⴰⵍ ⵎⴰⵄⵏⴰ) ⵏ ⵉⵙⵙⵉⴽⵍ :ⵉⵍⴽⵎ, ⵉⵟⵟⴰⴼ.ⵎⵙⵇⵙⴰⵖ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵉⵏⵓ ⵖⵉⴼ ⵓⵣⵖⵕ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⴰⴷ ⵓⴼⵉⵖ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ : «ⵢⵓⴽⵍ» ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵢⵓⵛⵍ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵉⴽⵓⴽⵍ :ⵉⴽⴽⴰ ⵙ ⵉⵡⵔⵣ ⵖⵉⴼ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ : «ⴷⴰⵙⴰ»ⵏⵖ «ⴷⴰⵀⴰⵙⴰ».ⵎⵙⵇⵙⴰⵖ ⴷⵉⵖ ⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵢⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵢⵓⴽⵍ.ⴰⵅⵙ ⵓⵔ ⵉⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵢⵓⴽⵍ ⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵡⵔⵣⴰⵏ ⵏⵏⵙ?! ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵓⵍ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵖ ⴰⵛⴰⵍ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⵢⵓⴽⵍ ⴷ ⵢⵓⵛⵍ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵛⵏⵉⵡⵏ.ⵉⴷ ⵉⵙⵙⵉⴽⵍ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵄⵏⵉⵖ ⵅⴰⵙ ⴰⵙⵓⵔⴰⵜ (ⵎⵓⵛⵜⴰⵇⵇⵓ) ⵏ ⵢⵓⴽⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⵏⴰⵏ ⵙ «ⵙⵙ».ⵎⵢⴰⵏⵏⴰⵖ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵉⵏⵓ: ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵓⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴰⴱⴰ (ⴰⵏ ⵢⴰⵄⵏⵉⵢⴰ) ⵉⵙⵙⵉⴽⵍ : ⵉⵍⴽⵎ ⵜ, ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵜ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵜ ⵢⵓⴷⵊⵉ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵛⵜⵢ, ⵏⵖ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ : «ⴹⴰⴱⴰⵟⴰ».ⵉ ⵓⵎⵙⵙⵉⴽⵍ? ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵓⵍ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵉⵙⵙⵉⴽⵍ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⵉⴷⴷⴰ (ⴰⵍ ⵎⵓⵇⴰⴱⵉⵍⵓ) ⵏ «ⴰⵍ ⴱⴰⵍⵉⵖⵓ, ⴰⴹ ⴹⴰⴱⵉⵟⵓ».ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵏⵉⵏⵉ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵉⴽⵍ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴳⵣⵓ (ⵎⴰⵎⴰⵔⵔⵓ ⴰⵔ ⵔⴰⵊⵉⵍⵉⵏⴰ).ⴰⵅⵙ ⵓⵔ ⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵔⵙⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ «ⴰⵎⵏⵣⵓ» (ⴱⴰⵍⵉⵖⵓ ⴰⵟ ⵟⴰⵕⵉⵇⵉ, ⴹⴰⴱⵉⵟⵓ ⴰⵟ ⵟⴰⵕⵉⵇⵉ, ⵇⴰⴱⵉⴹⵓ ⴰⵟ ⵟⴰⵕⵉⵇⵉ )? ⴰⵔ ⵜⵜⴷⴷⵓⵖ, ⵉⵎⵉⵇ ⴽⵜⵉⵢⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ «ⵉⵔⴳⵛ» ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵓⴹⴰⵕ ⴷⴰⵢ ⵎⵙⵇⵙⴰⵖ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵉⵏⵓ : «ⵉ ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵉⵏⵉ ⵉ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⴳⴰⵛⵏ? ⵎⵓⵏⵖ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵏⵓ, ⵏⵣⵖⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵍⵍⵏ ⵉⵏⵓ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⴰⵣⵓⵔⴰⵔ : «ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖ ⴷ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ », ⵖⵕⵉⵖ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏⵏⵙ (ⵖⵓⵕⴼⴰⵜⵓ ⴰⵍ ⵊⵉⵀⴰⵡⵉⵢⵢⴰⵜⵓ ⵍⵉ ⵜⵉⵊⴰⵕⴰⵜⵉ ⵡⴰ ⴰⵚ ⵚⵉⵏⴰⵄⴰⵜⵉ ), ⵕⵄⴱⵖ !ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ (ⴰⵍ ⵎⴰⵕⴽⴰⵣⵓ, ⴰⵍ ⵡⴰⵙⴰⵟⵓ),(ⴰⵜ ⵜⵉⵊⴰⵕⴰⵜⵓ)ⵜⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵖⵏⵣⵉ ⵖ ⵏⵛⴽ ⵏⵏⴰ ⵓⴼⵉⵖ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵍⴱⴰⴹ ⵖ ⵓⵏⵛⴽ ⵏⵏⴰ ⵓⴼⵉⵖ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴰⵜ ⵜⴰⵇⵉ(ⴰⵍ ⵍⵓⵖⴰⵜⵓ ⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵢⵢⴰⵜⵓ ⵡⴰ ⵎⵓⵚⵟⴰⵍⴰⵃⴰⵜⵓⵀⴰ ⴰⵍ ⴰⵍⵇⴰⵏⵓⵏⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵉⴷ ⵜⴰⵎⵏⵏⵉⴷⴰ ⵏ (ⵖⵓⵕⴼⴰⵜⵓ) ⵀⴰⵜ ⵓⴼⵉⵖ ⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵜⵔⴳⵉⵏ :«ⴰⵖⴰⵊⴰⵎ», ⵎⵙⵇⵙⴰⵖ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵉⵏⵓ :«ⵉ ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵏⵉⵏⵉ : «ⴰⵖⴰⵊⴰⵎ ⴰⵙⴳⵢⴰⵏ ⵏⵖ ⵓⵙⴳⵉⵢ ⵏ ⵓⵍⴱⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏⵖ ⵉⵔⵉⵔⵡ ⵏⵖ ⵓⴽⵔⴰⵢ ⵖ ⵓⵏⵛⴽ ⵏⵏⴰ ⵓⴼⵉⵖ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵍⵜ ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ (ⵉⵔⵉⵔⵡ) ⴷ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍⵉⵡ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵙⵏ ⵓⵍⵃⴰⵊ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵃⴰ ⵓⴷⴰⴷⵙ (ⴰⴽⵔⴰⵢ)? ⵉⵙ ⵓⵔ ⵢⵓⴼ ⴰⴷ  ⵏⵙⵔⵙ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⴽⵔⴰⵢ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⴰⵍ (ⴱⵉ ⴰⵍⵇⵉⵢⵢⴰⵙⵉ) ⴷ ⵓⵍⴱⴰⴹ? ⵉⵍⵍⵉⵖ ⴽⵛⵎⵖ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏⵓ, ⴰⵔⵓⵖ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⵏⵏⴰⵢⵖ, ⵖⵏⵓⵥⵕⵖ ⵜ (ⵕⴰⵊⴰⵄⵜⵓⵀⵓ), ⵡⵡⵜⵖ ⴰⵏⴼⴰ ⴳ «ⴻ» ⵓⵔ ⵜ ⵓⴼⵉⵖ .ⵣⵣⵉⵖ ⴰⵡⴷ ⵏⴽⴽⵉⵏ ⵜⴰⵖ ⵉ ⵜⴰⴳⵯⵓⴼⵉ ⵏ «ⴻ» ⵏⵖ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ (ⴼⵓⴱⵉ).ⵎⵙⵇⵙⴰⵖ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵉⵏⵓ:« ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⵉ ⴰⴷ ⴽⴽⵙⵖ «ⴻ» ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵖ ⵓⴷⴰⵍⵉⴼ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ?!» ⵉⵎⵉⵇ ⵏⵏⵉⵖ ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵜ ⴽⴽⵙⵖ ⵡⴰⵍⴰ ⴽⴽⵙⵏ ⵜ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴰⵙⴰⴳ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵖⵉⵍⵏ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵙⵙⵖⵜⵓⵏ (ⵢⵓⵚⴰⵃⵃⵉⵃⵓⵏ).ⴼⴼⵖⵖ ⴰⵍⵜⵓ, ⴰⵔ ⵜⵜⴷⴷⵓⵖ, ⵎⵢⴰⵏⵏⴰⵖ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵉⵏⵓ : «ⴰⵅⵅⵉⴷ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵏⵇⵇⴰⵕ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⴼⵍⵡⵉⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⴰⵣⵓⵔⴰⵔ, ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ, ⵉⵏⵣⵣⵖⵏ ⴰⵍⵍⵏ !ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵢ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ  ⴰⴷ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵢⵓⵙⵉ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵔⴱⴱⵊⵏ.ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵉⵙⵙⵍⴽⴰⵎⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵖⵏⵓⵥⵕ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ,ⵏⴰⴳⵎ ⵜⵏⵜ ⵣⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵏⴰ ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⴼⴽ ⵉ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵏⴰⵜⵎ ⵉ ⵓⵔⴱⴱⵊ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ. ⵜⵓⵜⵡⵉⵢⵜ (ⴰⵍ ⵎⴰⵄⵕⴰⴽⴰ) ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⵉⵏ ⴳⵔⴰⵖ ⵏⴽⵏⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵎⵎⵙⴼⵍⵉⴷ ⴳⵔⴰⵖ ⵙ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵉⵏⵏⴰⵕⵥⵎⵏ ⴼ ⵓⵣⵖⴰⵏ (ⴰⵏ ⵏⴰⵇⴷⵓ).ⵉⵖ ⴰⵔ ⵙⴱⵉⵊⵊⵉⴳⵏ (ⵢⴰⴼⵜⴰⵅⵉⵕⵓⵏ)ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏⵙⵏ ⴼ ⵉⵎⵓⴷⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵀⴰⵜ ⵢⵓⴼ  ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⴳⵔⴰⵖ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵓⵡⴰⵢⵟ.ⴱⴷⴷⵉⵖ ⵖⴼ ⵓⵙⴰⴽⴰ, ⴰⵔ ⵜⵜⵇⵇⵍⵖ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ, ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵖ ⴰⴷⵉ ⵢⴰⵔⵢ ⵢⴰⴽⵓⵛ ⵣⴳ ⵜⴳⵯⵓⴼⵉ ⵏ «ⴻ» ⴷ ⵉⵡⴳⴰⵍⵏ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ (ⵜⵓⵟⵉⵍⵍⵓ)ⴼ ⵉⴷⵉⵔ ⵓⵔⴽⵉⵢ (ⴰⵍ ⵓⴼⵇⵓ ⴰⵍ ⵡⴰⵙⵉⵄⵓ).

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ 11-06-2016

شاهد أيضاً

ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ-ⵉⴱ ⵍⵓⴷⵔⵉⵢⵓⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ

ⵉⵎⵔⵙⵉ: ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⵉ ⴽⵔⴰⵟ ⵏ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *