ⴰⵙⴰⴷⴰ

amⴰⵙⴰⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵇⵓⵕⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵇⵇⴰⵣ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴷⴰⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉⴼⴼⵖ ⴰⵙⴰⵎⵎⵔ ⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵔ ⴷⵖⵉ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ. ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴰⴷⴰⴷ (ⴰⵔ ⵔⴰⵉⴷⵉ) ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ .ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵢⴻⵣⴷⵓ (ⵉⵏⵄⴰⵣⴰⵍⴰ) ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵉⵅⴰⵜⵔ ⴱⵣⵣⴰⴼ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵣⵣⵖⵣⵉⴼ ⵕⴱⴱⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵔⴷ ⵢⵉⵏⵏⵉⵢ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⴷⴰ ⵙⵙⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵖⵎⵕⵜ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰⴽ.ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵍⴰ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵓⵎⵍⵉⵍⵏ ⴼ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ,ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⵍⵍⵢ ⵉⵙⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ.ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵏⵛⵔ (ⴰⵏ ⵏⵓⵀⵓⴹⵓ) ⵏ ⵉⵍⵙ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⴰⵙⵙ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵓⵍⴰ ⵢⴰⵖ ⵓⵙⵉⴷⴷ ,ⴰⵀⴰ ⵙⵙⵓⴷⴷⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏⵙⵏ .ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵢⵓⵙⵢ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵉⵊⵊⵢⴰⵍ.ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵣⵔ (ⴰⵍ ⵇⴰⵉⴷⵓ) ⴰⵎⴰⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⴼⵔⵉⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵓⴽⵏⴰⵙ (ⴰⵍ ⵃⴰⵔⴱⵓ) ⵏⵏⵙ ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵛⵏⴳⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ.

ⵉⵍⵓⵍⴰ ⵅ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵟⵥⵢⴰⵔ (ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ, ⴰⵙⴰⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⵣⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷ ⵟⵥⴰ) ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵓⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵙⴹⵉⵚ (17/09/1926) ⵖ ⴰⵢⵜ ⵙⴰⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⴼⴰⵣⴰⵣ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⴰⵎⵖⵕⵉⴱ), ⵉⵣⵔⵡ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⵀⴰ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵉⵏ ⴽⵓⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⴷⴷⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ (11) ⵣⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵣⵣⵔⵢ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵃⴰⴷⴰⵎ (ⴰⵍ ⵎⵓⴰⵙⵙⴰⵙⴰⵜⵉ) ⴰⴷ.ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵉⴽⵙⴷ (ⵉⵍⵜⴰⵃⴰⵇⴰ) ⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵓⵙⴼ ⴳ ⵓⵕⴱⴰⴹ (ⵕⵕⵉⴱⴰⵟ) ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵉⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵉⵏ ⵣⴳ ⵉⵎⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴷⴻⴷ (ⴰⵍ ⵉⴹⵔⴰⴱⵓ) ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⴽⵓⵥⵎⵔⴰ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ (1944) ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵢ, ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴷⴳⵔ ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ ⵉⵎⵕⵕⴰⴽⵓⵛⵉⵏ (ⵉⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ) ⴼ ⵉⵙⵜⵎⴰⵍⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵜⴰⴹⴰⵀⵉⵔⵉⵏⴰ). ⵜⵉⴷⵔⵉ ⴷⴷⵖ ⵜⴽⴽⴰ ⴰⵙ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⴰⵍⵍⵢ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⴰⴷⴰⵔⵜ (ⴰⵍ ⵍⴰⵉⵃⴰⵜⵉ) ⵜⴰⵙⴳⴳⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⵯⴷⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏ ⵉⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵍⵓⵎⴰ ( ⵄⴰⵀⴷⵉ) ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵢ (ⴰⵍ ⵉⵙⵜⵉⵄⵎⴰⵕⵉ). ⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢ-ⴰ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⵙ ⴰⵢⵜ ⵙⴰⴷⴷⵏ ⴰⵍⵍⵢ ⴰⵙ ⵉⵖⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⵙⵓⵏ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵛⵏⴼⴰⵛ (ⴰⵍ ⵎⵓⴼⴰⵜⵜⵉⵛⵓ) ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵓⵎⵔ ⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⵔⵎ (ⴰⵏ ⵢⵓⵣⴰⵡⵉⵍⴰ) ⵜⴰⵏⴰⵏⴰⵛⵜ (ⵎⵉⵀⵏⴰⵜⴰ) ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⴰ (ⴱⵉⵛⴰⵕⵟⵉ) ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⴼⴼⵔ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴼ ⵜⵏⵖⵖⴰⵍⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ.ⵉⴽⵙⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ ⵙ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵎⵉⴷⵍⵜ, ⵜⵉⵖⵎⵕⵜ ⵏ ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ (ⵣⴰⵡⵉⵢⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ), ⵜⵉⵙⵙⴰ,ⴷ ⴼⴰⵙ ⴷⴰⵢ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵍⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵅ ⵜⵣⵓⵣⵏⵜ (ⵄⴰⵚⵉⵎⴰⵜⵉ) ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⴼⴰⵙ. ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵣⴰⴼⵉⵖⵏ (ⴰⵜ ⵜⴰⵅⴰⵚⵚⵓⵚⴰⵜⵉ), ⵉⵖⵡⵢ ⴰⴳⴰⵔⴷⴰⵙ ⴰⵇⵛⵎⴰⵍ (ⴰⵍ ⵊⴰⵎⵉⵄ) ⴳ ⵓⴷⴰⵢⵉⵏ (ⴰⵜ ⵜⴰⵔⵉⵅⵉ), ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵛⵏⴼⵛⵓ ⵓⵙⴳⵎⵉ. ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰ ⴷ ⵟⵥⴰ (1959) ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⵏ (ⵄⵓⵢⵢⵉⵏⴰ) ⴷ ⴰⵛⵏⴼⴰⵛ ⴰⵎⴰⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵅ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰ ⴷ ⵟⵥⴰ (1969), ⵉⴷ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⴰⵎⵔⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ (1971) ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴰⵢ ⴷ ⴰⵙⴽⵜⵉⵔ ⵖⵓⵕ ⵜⴰⵏⴻⵣⵎⴰⵎⴰ (ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⵉ ⴰⴷ ⴷⵉⵡⴰⵏⵉ) ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴳⵯⴰⵎⵉⵎ ⵅ ⵜⴰⵏⵍⵍⴰⵖⵎⴰ (ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⵉ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ) ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵓⴽⴰⵏ ⵍⵎⴷⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛⵉⵏ (ⵉⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ). ⴷⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⵏ ⴷ ⴰⴳⵎⵔⴰⵡ (ⴰⵍ ⵄⴰⵎⵉⴷⵓ) ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵔⵢⴰⵔ (ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⵉ ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ) ⵣⴻⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ) ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ (17/10/2001) ⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵛⵕⴰⴹ (2003) ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵃⵎⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ.

ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵀⵉⵜⴰⵎ (ⴰⵍ ⵄⵉⵎⵍⴰⵇⵓ) ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵙⵡⴰⵏⴳⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⴷⵍⴰⵍⴰⵙ (ⴰⵍ ⵎⵓⵜⴰⵇⵇⴰⴼⵓ) ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵔⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ – ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⵏⵏⵉⴼⵏ (ⴰⵍ ⴰⵣⴻⵣⴰⵓ) ⴰⵀⴰ ⵉⵥⵕⴳ ⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵟⵥⴰⵎⵔⴰ (1990) ⴷ ⵓⴷⴰⵢⵉⵏ (ⴰⵜ ⵜⴰⵔⵉⵅⵓ) ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴽⵕⴰⵎⵔⴰ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ (33) ⵏ ⵓⵎⴹⴳⵯⴰⵙ (ⴰⵍ ⵇⴰⵔⵏⵓ, ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵙⵓⵎⵔⵖ) ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵙ ⵓⵙⴰⵖⵔⴰ (ⴰⵍ ⵄⵓⵏⵡⴰⵏⵓ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⵣⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰ) ⵏ ⴽⵓⵥⵎⵔⴰ ⴷ ⴽⵓⵥ (44) ⵏ ⵓⵍⴰⵎⵉⴷ (ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵓ) ⴳ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ .ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵔⵜⵍ (ⴰⵙⵙⴰⵙⴰ) ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵏⴷⵍⴰⵍⴰⵙⵏ ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ.ⴰⵀⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴷⵛⵍⵏ (ⵢⴰⵔⵓⵏ) ⴰⴽⵯⴰⵣ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵙⴳⵙⵏ (ⵡⴰⵇⵇⴰⵄⴰ) ⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵓⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵟⵥⴰ (229) ⵣⵉ ⵜⴰⵙⵜⴰ (ⴰⵏ ⵏⵓⵅⴱⴰⵜⵓ) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵔ ⵉⵇⵇⴰⵕ ⵡⴰⴽⵯⴰⵣ ⵉ ⵡⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴹⵕⵕⴰ ⵓⵙⴻⵕⵥⵓ (ⴰⵏ ⵢⵓⵔⴰⴷⴷⴰ ⴰⵍ ⵉⵄⵜⵉⴱⴰⵔⵓ) ⵉ ⵉⵍⵙ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵏⵜⵜⵉⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴽⵏⵡ (ⴰⵏ ⵓⵚⵍⴰⵃⴰ) ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵡⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴷⵛⵍ ⴷⵉⵖ ⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⵓⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢ), ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⵉⵊⵊⵍⵏ (ⴰⵏ ⵢⵓⵊⴰⵏⵏⴰⴷⴰ, ⴰⵏ ⵢⵓⵡⴰⴹⴹⴰⴼⴰ) ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵛⵔⵎⴰⴹ (ⴰⵣⵀⵉⵣⴰⵜⵉ) ⵓⴷⴱⴰⵍ. ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵡⴰⴽⵯⴰⵣ ⴰⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵇⴻⵔⵎⵓⵎⵎⵃ (ⵚⴰⵃⵉⴱⵓ ⴰⵍ ⵊⴰⵍⴰⵍⴰⵜⵉ) ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵊⴰⵅⴼⴰⵜ (ⴰⵍ ⵄⴰⵔⵛⵉ) ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ (2001). ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ (2002), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵙⵉⵏⵢⴰⵔ (11/12) ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⵔⵔⴰⵛⵜ (ⴰⵍ ⵊⴰⵉⵣⴰⵜⴰ) ⵏ ⴽⵍⴰⵡⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵏⵏⵜ (ⴰⵜ ⵜⴰⵏⵎⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵣⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵓⴽⴰⵍ (ⴰⵍ ⴰⵎⵓⵔⵓ) ⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴹⵉⵢ ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴷⵔ.

ⵣⴳ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵜⵙⵍⵀ (ⵜⴰⵅⵓⵚⵚⵓ) ⵏⵏⴰ ⵎⴽⴽⵓⵙⴰⵏ (ⵜⴰⵡⴰⵔⴰⵜⵓ) ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣⵏ (ⴰⵍ ⵄⵓⵚⵓⵕⵓ) ⵣⴳ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵔⴰⵢ (ⵢⴰⵚⵄⵓⴱⵓ) ⵖⵉⴼ ⵉⵎⵔⵣⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵏⵟⴼⵕ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ (ⴰⵜ ⵜⴰⵟⴰⵡⵡⵓⵔⵓ) ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵍⵀⵏ (ⵢⴰⵅⵓⵚⵚⵓ) ⵜⵉⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵓⵜⵜⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵄⵜⴰⵎⵉⴷⴰⵜⵓ) ⵖⵉⴼ ⵜⵉⵔⵔⴰ. ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴼⵍ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷⴰⵍⵉⴼ ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵡⵉⵙ ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵙⴰⵍⵉⵎ (ⴰⵍ ⵉⵙⵍⴰⵎⵓ), ⵖ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵙⴽⴰⵏⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⵎⵉⵏ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵙⵓⵎⵔⵖ ⵉ ⴰⵍ ⵇⴰⵔⴰⵉⵏⵓ), ⵓⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⵜ ⵃⴱⵉⴱⴹⵏ ⵅⴰⵙ ⵉⵢⵜⵎⴰⵏ (ⴰⵢⵜⵎⵉ: ⴰⵍ ⵄⴰⵛⵉⵔⴰⵜⵓ ⴰⵡ ⴰⵍ ⵇⴰⴱⵉⵍⴰⵜⵓ) ⵉⵜⵔⴳⵉⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⵓⵍⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⴼⵉⵥⵏ (ⵣⴰⵅⴰⵔⵉⴼⵉ) ⵏ ⵜⵛⴹⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛⵜ (ⵜⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵜ).

ⴳ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ (ⴰⴽⴽⴰⴷⴰ) ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵖⵓⵍ ⵓⵣⴰⴽⵉⴽ (ⵙⴰⴱⴰⴱⵓ) ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴽ (ⴰⵍ ⵡⴰⵄⵢⵉ) ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵏⵜⵜⵉⵜ ⵙ ⵜⵉⴼⵔⴽⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ. ⵓⴽⴰⵏ ⴽⵓⴷ ⵉⵍⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵅ ⵜⵉⵖⵎⵕⵜ ⵏ ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ (ⵣⴰⵡⵉⵢⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ) ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⴽⵓⵥⵎⵔⴰ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ (1945) ⵉⵄⵕⴹ ⴰⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍ ⴱⴰⵛⵉⵔ ⵄⵡⵡⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⵍⵣ ⵓⵖⵕⵉⵎ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴷⴰⵔ ⵙ ⵉⵎⵎⵏⵙⵡ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵙⴰⵔ ⵓⴷⵓⵏⵢ (ⴰⵍ ⵃⵉⵡⴰⵔⵓ) ⴳⵔ ⵓⵎⵖⴰⵕ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵃⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵉⵍⵣ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⵏ ⵣⵉ ⵙⵍⴰ.ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⵉⵍⵣ ⵉ ⵓⵎⵖⴰⵕ: «ⵢⵓⵛⵛⵍ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⵙⴰⵕⴰⴹⵎ ⴽⵯⵏⵏⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵎⵏ (ⴰⵙⵍⵎⴰⵏ) (ⴰⵜ ⵜⵛⵔⵉⵄⵓ)» ⵉⵔⵓⵔⴰ ⴰⵙ ⵓⵎⵖⴰⵕ: «ⵏⴽⵯⵏⵉ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵎⵙⴰⵕⴰⴹ ⵙ ⵓⵙⵓⵎⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ (ⴰⵍ ⵄⴰⵇⵍⵓ). ⵉⵙⵇⵙⴰ ⵜ ⵓⵎⵉⵍⵣ: «ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛ ?»ⵉⵙⵜⵏ ⴰⵙ ⵓⵎⵖⴰⵕ: «ⴽⵯⵏⵏⵉ, ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵏⵖⴰ». ⵉⵔⵓⵔⴰ ⴰⵙ: «ⵢⴰⵀ». ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵓⵎⵖⴰⵕ: «ⵏⵛⵏⵉ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵏⵙⵍⵓⴱⴱⵓⴹ (ⴰⵙⵍⵓⴱⴱⴹ: ⴰⵍ ⵉⵄⴷⴰⵎⵓ) ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ, ⴰⵙⵎⵓⵢⵍ (ⴰⵍ ⵄⵉⵇⴰⴱⵓ) ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵏⴷⵖ (ⴰⵏ ⵏⴰⴼⵢⵓ), ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵄⵎⵓⵎⵛⵏ (ⴼⴰⵇⴰⴰ) ⵜⵉⵟ ⵏ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⴽⵄⵎⵓⵎⵛ ⵖ ⵓⵙⵓⵎⵏ ⵓⵙⵍⵉⵎ, ⴷⴰⵔⵏⵏⵖ ⵏⵛⵏⵉ ⵓⵀⵓ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵏⵏⵖ ⴳ ⵡⴰⵏⵉ (ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ) ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵔⵎⴰⵍ (ⴰⵍ ⴰⵄⵡⴰⵔⵓ) ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵔⵎⴰⵍⵏ, ⵙ ⵉⵣⵔⴼ ⵏⵏⵖ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴷⴰ ⵏⴳⵍⵍⵢ (ⵏⵓⵊⴱⵉⵔⵓ) ⴰⵣⵔⵏⴰⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵄⵜⴰⴷⵉ) ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵀⵙ (ⵢⵓⵄⴰⵡⵡⵉⴹⵓ) ⴰⴼⴰⵙⵉⴽ (ⴰⴹ ⴹⴰⵃⵉⵢⵢⴰⵜⴰ) ⵙ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵢⴰ (ⴰⵍ ⵇⵉⵎⴰⵜⵓ) ⵏ ⵡⴰⵍⴽⵙⴰⵢⵏ (ⴰⵍ ⵅⴰⵙⴰⵔⴰⵜⵓ) ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵖⵟⵟⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴳⴰⵢⵏ, ⵉⴷ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⵓⵣⵔⵏⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰ ⴷⴰ ⵜ ⵏⴳⵍⵍⵢ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⴼⴰⵙⵉⴽ ⴰⵔⴷ ⵉⴼⵔⵓ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⴽⵙⴰⵢⵏ. ⵉⵙⵙⴽⵜⵢ ⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴼⵓⵣⴰⵍ (ⴰⵍ ⵎⵓⵇⴰⴷⴷⴰⵙⵓ) ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ: «ⵀⴰⵜⵉⵏ ⴰⵙⵎⵓⵢⵍ ⵏ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴽⵏⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵖⵛⴰⴷⵏ (ⵢⵓⴼⵙⵉⴷⵓⵏⴰ) ⵅ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵏⵖⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵛⴰⵢⵏ (ⵢⵓⵚⵍⴰⴱⵓⵏ) ⵏⵖ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵓⴳⵣⴰⵎⵏ (ⵢⵓⵇⵟⴰⵄⵓ) ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⴷⵖⵏ ⵣⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ». ⴷⴰⵢ ⵉⵔⵏⵓ ⴰⵙ ⵉⵙ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵇⵇⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⴳ ⵉⴹ, ⴰⵔⴷ ⵎⵛ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵍⵍⴰⵥⵓ ⴳⵔⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵢ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵔ (ⵉⵃⵜⴰⵊⴰ) ⴳ ⵉⴹ ⴰⵙⵍ (ⴱⵉⴷⵓⵏⵉ) ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ.ⴽⵓⴷ ⵉⴼⵍ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⵉⵍⵣ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (18) ⵣⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ. ⵉⴼⴼⵖ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⴰⴷ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵎⵏ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵓⴽⴰⵏ ⵢⵓⴼⵔ (ⴱⴰⴷⴰⴰ) ⴰⵙⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⴰⴳⵣⴹⴰⵏ (ⴰⵍ ⵄⴰⵇⵍⴰⵏⵉⵢⵢⵉ) ⴳ ⵜⴽⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵖⵕⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ. ⵉⵙⵙⵥⵕⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⴰⵣⵏⴰⵥ (ⴰⵍ ⵎⴰⵔⵃⴰⵍⴰⵜⵓ) ⴰⴷ ⵏ ⵡⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⴱⴷⴰ (ⴰⵍ ⵎⴰⵡⵇⵉⴼⵓ) ⵜ ⵉⵙⵙⵖⴹⴰⴼⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⵍⴼⴳ (ⵖⴰⵢⵢⴰⵔⴰ) ⴰⵙⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴱⵍⴰⵍ (ⴱⵉ ⴰⵍⴽⴰⵎⵉⵍ), ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⵓⵔⵉⴼ (ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏⵖ ⴰⵣⵎⵓⵥⵥⵍ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ) ⵅ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵏⴳⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⴷⵍⴰⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵖⴹⴰⴼⵏ ⵙ ⵓⴷⴰⵢⵉⵏ (ⴰⵜ ⵜⴰⵔⵉⵅⵉ) ⴷ ⵓⵀⴷⵔⵓⵏ (ⴰⴷ ⴷⵉⵏⵉ). ⴼⴼⵉⵔ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵣⵣⵔⵢ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⵏⴼⵛⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵓⵔⵙ (ⵏⴰⵊⴰⵃⴰ) ⴳⵉⵙ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⴰⵙ-ⵙⴰⵍⴰⵎ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵍ (ⵎⵓ ⴰⵙⵙⵉⵙⵓ) ⵏ ⵜⵔⵉⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⴷⴰⵎ ⴷ ⵓⵄⵍⴰⵣ (ⵊⴰⵎⴰⵄⴰⵜⵉ ⴰⵍ ⵄⴰⴷⵍⵉ ⵡⴰ ⴰⵍ ⵉⵃⵙⴰⵏⵉ). ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⵏ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷⴷⵖ ⵅ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ (ⴰⴷ-ⴷⴰⵔⵉ ⴰⵍ ⴱⴰⵢⴹⴰⵉ) ⵉⴷ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵀⴰⵜ ⵢⵓⴳⵊ (ⵔⴰⵃⴰⵍⴰ) ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵉ (ⵟⴰⵏⵊⴰ). ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⵉⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛⵜ. ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵉⵕⵡⴰ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏⵙⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴼ ⵓⵖⵍⵓⵍⵛ ⴰⵏⵙⵍⴰⵍⴰⵎ (ⴰⵍ ⵇⴰⵡⵎⵉⵢⵢⴰⵜⵉ ⴰⵍ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵡⵉⵢⵢⴰⵜⵉ). ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⴷⴰⵢ ⵉⵥⵕⴳ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴰⵖⵔⴰ (ⴰⵙⵙⴰⵖ +ⴰⵔⵔⴰ): «ⴰⴷⵓⵏⵢ ⴷ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ ⵉⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ»ⵙ ⵓⵏⵛⵜ (ⴰⵍ ⵃⵊⵎⵉ) ⴰⵎⵔⵡⴰⵙⵓ ⴳ ⵛⵕⴰⵟ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ (304), ⵣⴳ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵉⴷⵉⵔ (ⴷⴰⵔ ⴰⵍ ⵓⴼⵇⵉ) ⵅ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵟⵥⴰⵎⵔⴰ ⴷ ⵙⴰ (1997). ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵉⵖⴰⴹⵉⴹⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵀⵉⵎⵎⴰⵜⵉ) ⵉⵎⵔⴰⵢⵏ. ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵢ, ⵉⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵔ ⴷ ⵓⴼⵓⵍⵢ (ⴰⵍ ⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍⵓ), ⵉⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵏ ⵓⵍⵡⴰ ⴷⴷⵖ.ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵢ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴳ ⵜⵉⵙⵎⵙⵉⵏ (ⵅⴰⵎⵙⵉⵏⴰⵜⵉ), ⵜⵉⵙⴹⵚⵉⵏ (ⵙⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵢⴰⵜⵉ) ⴷ ⵜⵉⵙⴰⵜⵉⵏ (ⵙⴰⴱⵄⵉⵏⵉⵢⴰⵜ) ⵏ ⵓⵎⴹⴳⵯⴰⵙ (ⴰⵍ ⵇⴰⵔⵏⵉ) ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ. ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⵏ ⴷ ⴰⵛⵏⴼⴰⵛ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵅ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰ ⴷ ⵛⵕⴰⴹ (1953) ⵖ ⵓⵔⴱⴰⴹ.ⵉⴷ ⵅ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ (1965) ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⵏ ⴷ ⴰⵛⵏⴼⴰⵛ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⴹⵓⵀⵢⵓ (ⵉⵜⵜⵓⵖⵕⴰ ⴰⵙ) ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⵙⵍⴰⵢ (ⴰⵍ ⵎⵓⵙⵜⴰⵛⴰⵔ) ⵅ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵏⵣⵎⴰⵎⴰ (ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ) ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ. ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⴷ ⵙⴰⵎⵔⴰ (1970), ⵉⴽⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴷ ⵔⵉⴹⴰ ⴳⴷⵉⵔⴰ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⵓⵜⵢⵢⵎ (ⴰⵍ ⵎⵓⵡⴰⵊⴰⵀⴰⵜ) ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⴷⵔⵏ ⵉⵣⵉⵣⴰⵔⵏ (ⴰⵍ ⵊⴰⵎⵉⵄⴰⵜⵓ) ⵉⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵓⵛⵉⵏ (ⵉⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ) ⵣⴳ ⵓⴼⵍⵓⴼⵍ ⴷ ⵓⵎⵜⵔⵓⵢ, ⴰⵀⴰ ⵉⴼⵍ ⵜⴰⵏⵖⵖⴰⵍⴼⴰ ⵉⴼⵜⵓ ⵙ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⴳ ⵓⴳⵉⵔ (ⵇⵉⵎⵎⴰⵜ) ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉⵏ (ⴰⵍ ⴰⵣⵎⴰⵜⵉ) ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵇⵔⵎⵓⵎⵎⴻⵃ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ-ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵛⵏⴼⴰⵛ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖ ⵜⵏⵖⵖⴰⵍⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵓⵖⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵊⵊⵢⴰⵍ ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵎⵉⵣⴳ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵜⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ.ⵎⵔ ⵉⵟⴽⴽⴰ (ⵉⵏⵜⴰⵎⴰ) ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ (ⴰⵍ ⵃⵉⵣⴱⵓ) ⴰⴷⵢⴰⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⵟ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴳⴰⴼ (ⵢⴰⵔⵡⵉ) ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⵉⵙ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵏⵙⴼⵉⵍ (ⴰⵍ ⵎⴰⵔⵃⵓⵎ): «ⵔⵉⵖ ⵛ ⴰⴷ ⵜⵜⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵖⴰⵍⴼⴰ, ⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⴼⴷ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵙⵇⵜⴰⵏⵏ (ⴰⵍ ⵎⴰⵙⵢⵓⵍⵉⵏ, ⴰⵙⴰⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ), ⵎⵛ ⵓⵔ ⵜⵏⵜ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⴰⴷ ⵕⵥⵉⵏ ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵇⵇⵍⵖ ⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵣⵏⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵙⴷⵉⵢ (ⴰⵜ ⵜⴰⵇⵔⵉⵔⵓ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⵣⴳ ⵉⵖⵙⵢ ⴷ ⵉⵙⴷⵢ, ⵏⴰⵇⴰⵍ ⴰⵍ ⵍⴰⴷⵉ ⵡⴰⵇⴰⵄⴰ) ⴼ ⵓⵙⴰⵔⵉⵙ (ⵡⴰⴹⵄⵉⵢⵢⴰⵜⵉ) ⵏ ⵓⵣⵉⵣⴰⵔ ⵓⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴷ ⵉⵣⴰⴽⵉⴽⵏ ⵏ ⵓⴼⵍⵓⴼⵍ ⴷ ⵓⵎⵜⵔⵓⵢ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⴷⴷⵔ».

ⴼⴼⵉⵔ ⵉⵜⵙⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵢⵓⴼⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⵙⴰⴷⵡ ⵏ ⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴳⴷⵉⵔⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵣⵓⵜⴼ ⵉⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵖⵥⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵙⵏ. ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵓⴼⴼⵓⵢ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵜⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⴹⵓⵕⴳ (ⴰⵏ ⵢⵓⵃⴰⵚⵉⵕⴰ) ⴰⵎⴰⵔⵉⵏ (ⴰⵍ ⴰⵣⵎⴰⵜⴰ) ⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⴰⵔⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⵎⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴼ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵕⵣⵎ ⵉ ⵓⵎⵄⴰⵍⴰ (ⴰⵍ ⵎⵓⵏⴰⴹⴰⵕⴰ) ⵓⵖⵍⵉⵏ ⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵖ ⵓⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵎⵀⵉⵢⵏ (ⴰⵏ ⵢⴰⵃⴹⵓⵕⴰ) ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵥⵎⴰⵢⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵀⴰⵜⴰⵎⵎⵓⵏⴰ), ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⵍⵡⵢ (ⵜⴰⵔⴰⴰⵙⵙⴰ) ⵜ ⵏⵜⵜⴰ ⵙ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵓⵎⵉⵣⴳ (ⵏⴰⵉⴱⵓ) ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⴳ ⵜⵏⵖⵖⴰⵍⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵓⵖⵍⵉⵏ .ⵓⵔ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵓⵙⴰⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵅ ⵓⵡⵜⵜⵓ ⴷⴷⵖ ,ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⴰⵎⵔⴰ ⴷ ⵙⴹⵉⵙ (1976) ⵢⵓⵣⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴷ ⴱⵏ ⵙⵓⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵣⵎⴰⵎⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⵀⴰⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵔⴰ ⵜ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴽⵔⴱⵉⵙ ⴰⵇⵔⴷⴰⵍⴰⵏ (ⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⴰⵙⴰⵜⵓ ⴰⵍ ⵎⴰⵡⵍⴰⵡⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⴳ ⵓⵔⴱⴰⴹ.ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵔⴰⵔ, ⵉⵜⵜⵔ ⵜⴰⵙⴰⵡⴹⵉ (ⵜⵉⵔⵎⵜ) ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢ-ⴰ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏ ⵙⵓⴷⴰ: «ⵜⴰⵏⴰⵏⴰⵛⵜ (ⵃⵉⵔⴼⴰⵜⵉ) ⵉⵏⵓ ⵏⵛ ⵜⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵍⵎⴷ, ⵎⴰⵛⴰ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⴳⵣⵓⵖ (ⴰⵏ ⴰⴼⵀⴰⵎⴰ) ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ, ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⵍⵍⵢ ⵉⵔⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵖ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ?ⵉⵖ ⵉⵔⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵓⵏⵙⵉⵢ (ⴰⵜ ⵜⵜⴰⵇⵍⵉⴷⵉⵢⵢⵓ) ⵉ ⵓⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⴰⵎⴽⴽⴰⵙⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵖⵕ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵉⴷ ⵏⵛ ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵙⵓⴼⵉⵔⵖ (ⵍⴰⵙⵜⵓ ⵚⴰⵍⵉⵃⴰⵏ) ⵉ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⵉⴷⴷ ⵉⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ (ⴰⵍ ⵃⴰⴷⵉⵜⵓ) ⵀⴰⵜ ⵢⴰⴱⵓⴱ ⵉ ⵓⵢ-ⴰ» (ⵎⵓⵎⴽⵉⵏⵓⵏ).

ⵉⵙⴼⴰⴷⴰ (ⵉⵛⵜⴰⵔⴰⵟⴰ) ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵢⴰⴷⴼ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵙⵇⵙⴰ ⴼ ⵓⵎⵢⴰⴽⴰⵎ (ⵜⴰⴷⴰⵓⵅⵓⵍⵓ) ⵏ ⵉⵖⴰⴹⵉⴹⵏ (ⴰⵍ ⵎⴰⵀⴰⵎⵎⵉ) ⴳⵔ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴽⵔⴱⵉⵙ ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵏ, ⴷⴰⵢ ⵉⵙⴽⵏ ⵉⵙ ⵇⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⴳⵢ ⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵓⵇⵙⵜⴰⵏ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⴳⵍⵢ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⴳⵣⵏ ⵉ ⵓⴷⵓⵙⴽⵔ ( ⵓⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ, ⵎⵓⵇⵜⴰⵔⴰⵃ) ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⴽⵛⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵏ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ (ⴰⴽⴽⴰⴷⴰ) ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵍⴰ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴼⴰⴷⴰ.ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴹⵕⴻⵕ ⵏ ⵓⵖⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵥⵖⵉ (ⴰⵍ ⵎⴰⵏⵚⵉⴱⵉ) ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴽⵔⴱⵉⵙ ⴰⵇⵔⴷⴰⵍⴰⵏ, ⵉⴷⴷⵙ (ⵏⴰⴹⴹⴰⵎⴰ) ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵎⵀⵉⵢⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⵟ ⴷ ⵉⵇⵙⵜⴰⵏⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ ⵣⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵃⵓⴷⵉⵎ (ⴰⵍ ⵎⵓⴰⵙⵙⴰⵙⴰⵜⵓ) ⴷ ⵉⴼⴰⵙⵉⵏⵏ (ⴰⵔ ⵔⵓⵜⴰⴱⵓ) ⴷⴰⵢ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ: «ⵀⴰⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵉⵡⵉ ⵏⵓ ⴷⵖⵉ ⵉⴳⴰ ⵎⴻⵎⵎⵉ ⵛ». ⵉⵙⵙⵍⵎⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉ ⵓⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⴰⵎⴽⴽⴰⵙⵓ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵉⵡⵉ ⵙ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ-ⵙⵉⵏ ⵉⵍⵣ (ⴰⵜ ⵜⵜⴰⵔⵊⴰⵎⴰⵜⵓ), ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⵣⵉ ⴽⵓⴷ ⵉⵣⴳⵔ ⵓⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⴰⴽⴰⵢⵉⴷ ⵏ ⵓⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ (ⴰⵏ ⵏⵏⴰⵊⴰⵃⵓ) ⴰⵀⴰ ⵢⵓⴷⴼ ⴰⵣⵉⵣⴰⵔ (ⴰⵍ ⵊⴰⵎⵉⵄⴰⵜⵓ) ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ-ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵟⵖⵕ (ⵉⵅⵜⴰⵔⴰ) ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⴷ ⵉⴼⵍ ⴰⴽⵔⴱⵉⵙ ⴰⵇⵔⴷⴰⵍⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵓⴼⵖⵏⵙ (ⴰⵍ ⵉⵙⵜⵉⵇⴰⵍⴰⵜⵓ) ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⴼⵔ ⴰⴷ ⵉⵥⵎⵢ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⴰⵣ (ⴰⵛ ⵛⴰⴽⵍⵓ) ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ.

ⴽⵓⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴱⵏ ⵀⵉⵎⴰ ⴼ ⵡⴰⵏⴼⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵖⴰⵍⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵓⵖⵍⵉⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴷⴰⵢ ⵉⵙⵓⵎⵔ ⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵇⴻⵔⵎⵓⵎⵎⵃ (ⵚⴰⵃⵉⴱⵓ ⴰⵍ ⵊⴰⵍⴰⵍⴰⵜⵉ) ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ-ⵙⵉⵏ ⴼⴰⵔ ⵉⵃⵢⵢⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵙⴷⵉⵢ (ⴰⵜ ⵜⴰⵇⵔⵉⵔⵓ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ) ⴼ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵇⵓⵕⴰⵏ, ⵉⵔⵓⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵉⵙ ⴰⵙ ⵉⵎⵔⴰⵢ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵏⵣⵣⵖ ⵙ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵍⵎⴰⴹ. ⵉⵔⵓⵔⴰ ⴰⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴰⴳⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴷⴷ (ⵢⵓⵏⵊⵉⵣⵓ) ⴰⵖⵙⴷⵉⵢ ⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵇⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴳⵎ (ⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵢⴰⵜⵓ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ). ⵉⴳⵔⵢ (ⵉⵙⵜⴰⵏⵜⴰⵊⴰ) ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⴰⵊⵊⵓⵜ (ⴰⵍ ⵎⵓⴷⴷⴰⵜⵓ) ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵇⵓⵕⴰⵏ ⴰⵣⴰⴽⵉⴽ (ⵙⴰⴱⴰⴱⵓ) ⵏ ⵓⴳⵓⵏⵥⵓ (ⵜⴰⵅⴰⵍⵍⵓⴼⵉ) ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵉⴷⵉⴷⵙ (ⵎⴰⵏⴹⵓⵎⴰⵜⵉ) ⵓⵙⴳⵎⵉ. ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵖⵜⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵀⴹ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ.ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴷⴷⵖ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵃⵔⵉⵣⵉⵜ (ⴰⵍ ⵖⵓⵚⵚⴰⵜⵓ) ⴳ ⵓⵃⵕⵊⵉⴹ (ⴰⵍ ⵃⵓⵏⵊⵓⵔⴰⵜⵓ) ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ .

ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵢⵓⴽⵎ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ (ⴰⵍ ⵄⴰⴹⵉⵎⵓ) ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵀⴰⵜ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵙⴱⴽⵙ (ⵡⴰⵊⴰⵀⴰ) ⵉⵎⵉⵣⵉ (ⴰⵍ ⵅⴰⵟⴰⵔⴰ) ⵏ ⵓⵛⵀⴱⴹ (ⴰⵍ ⵉⵄⵜⵉⵇⴰⵍⵉ) ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵟⴽⴽⴰ (ⵉⵏⵜⴰⵎⴰ) ⵙ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⴳ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉⵏⵣⵣⵖⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵣⵍⵎⴰⴹ. ⵜⴽⴽⴰ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵎⴰⵜⵔ (ⴰⵍ ⵎⵓⵔⴰⵇⴰⴱⴰⵜⵓ) ⵙ ⵓⵣⴰⴽⵉⴽ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ (ⴰⵣ ⵣⵉⵢⵢⴰⵔⴰⵜⵓ) ⵏ ⵉⴳⵯⴰⵎⵉⵎⵏ (ⴰⵍ ⴰⵄⴹⴰⵉ) ⵉⴷⵓⴳⴰⵎⵏ (ⴰⵔ ⵔⴰⵎⵣⵉⵢⵢⵉⵏⴰ) ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⴰⵎⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵎ (1978) ⵉⵃⵢⵢⵍ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵙⴷⵉⵢ (ⴰⵜ ⵜⴰⵇⵔⵉⵔⵓ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ) ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵙ ⵓⵡⵔⴰⴽ (ⵛⴰⵅⵚⵉⵢⵢⴰⵏ) ⵉ ⵜⵏⴱⴰⵟ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴰⵖⵔⴰ : «ⴰⴹⵓⵍⵍⵢ ⵏ ⵓⵀⵍⵍⵯⵓ ⴳ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⴹⵓⵍⵍⵢ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵕⵕⴰⴽⵓⵛⵉⵏ (ⵉⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ), ⵉⵙⴷⴳ (ⵃⴰⴷⴷⴰⴷⴰ) ⴳⵉⵙ ⵉⵣⴰⴽⵉⴽⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍⴰⵏⵏ (ⴰⵍ ⴰⵙⴱⴰⴱⵓ ⴰⵍ ⵎⴰⵡⴹⵓⵄⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵉⴱⴰⴹⵏ (ⵜⴰⵃⴽⵓⵎⵓ) ⵙ ⵓⴱⵡⴰⵙ (ⵡⵓⵊⵓⴱⵉ) ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵓⵎⵔ ⵉ ⵓⵃⵏⵓ (ⴰⵍ ⵀⴰⴷⴰⴼⵉ) ⴰⴷ ⴰⴳⴰⵡⵉⵙ ⵓⵣⴰⵏⴰⵙ (ⴰⵍ ⵅⵓⵟⵟⴰⵜⵓ ⴰⵍ ⵉⵊⵔⴰⵢⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵏⵏⴰ ⴼ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵓ ⵓⵍⴰⴽⵉⵣ (ⵄⴰⵎⴰⵍⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⴰⴷ ⵢⵓⴼⵔ (ⴱⴰⴷⴰⴰ) ⴳ ⵓⵣⵏⴰⵥ (ⴰⵍ ⵎⴰⵔⵃⴰⵍⴰⵜⵓ) ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵉⵖⵏⵉ (ⵅⴰⵍⵇⵓ) ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵉⵣⴰⵖⵉⵎⵏ (ⴰⵍ ⵎⴰⵇⴰⵄⵉⴷⵓ) ⴳ ⵉⵣⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵅ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵏⴰⵥ ⵡⵉⵙ-ⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵏⵜⵉⵢ (ⴰⵍ ⵉⴱⵜⵉⴷⴰⵉⵢⵢⵉ) ⴳ ⵓⵣⵏⴰⵥ ⵡⵉⵙ-ⵛⵕⴰⴹ.

ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵍⴰ ⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵜⴰⵏⵍⵍⴰⵖⵎⴰ (ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ) ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵅ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⴰ (1980) ⵢⴰⵏ ⵓⵡⴰⵕⵉⴹ (ⴰⵍ ⴰⵜⴰⵔⵓ) ⴳ ⵓⵙⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ. ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵡⵓⵔ ⵖ ⵓⵃⴰⴷⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵙⵔ ⴼ ⵉⵍⵙ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵖⵉⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⵛⵜⵢ ⵉⴳⵯⴰⵎⵉⵎⵏ ⵙ ⵓⴽⵏⴰⵙ (ⴰⵍ ⵃⵔⴱⵓ) ⵏⵏⴰ ⴽⴽⴰⵏ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⴰⵔⵔⴰⵢ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⵉⵢⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵅⵏⵏⴰⴼⵏ (ⵢⴰⵄⵜⴰⵔⵉⴹⵓⵏ ⴼⵉ ⴰⵍ ⵉⵜⵜⵉⵊⴰⵀⵉ ⴰⵙ ⵙⵉⵍⴱⵉⵢⵢⵉ) ⵉⴳⵯⴰⵎⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵖⵓⵍ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵇⵔⴼ (ⴱⵉⵎⴰⵄⵏⴰ ⴰⵚⴰⵕⵕⴰ) ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴼ ⵓⵙⴰⵕⵉⴹ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ,ⴽⵓⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⵉⴼⵙ , ⵉⵜⵜⵔⵣⵓ , ⵉⵜⵜⵓⵔⵓ ⴰⵍⵍⵢ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵖ ⴰⴳⵓⵎⵎⵓ ⵏ ⵓⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ (27) ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵛⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵏⵉⴼⵏ .ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⵖ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⴰⴱⴰⵢⵏⵓ ⴰⵕⵖⴰⵖⴰⵢ (ⴰⵍ ⵅⴰⵣⵉⵏⴰⵜⵓ ⴰⴷ ⴷⴰⵀⴰⴱⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⴳⵎ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴷⵎⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴼ. ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⴰⵎⵖⵕⵉⴱ).

ⵓⵔ ⵉⵟⴽⴽⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⵙ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ ⴳ ⵓⵙⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵏⵣⵣⵖ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⵢ (ⵃⵉⵣⴱⵓ ⴰⵍ ⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍⵉ) ⴳ ⵓⵍⵓⵎⴰ (ⵄⴰⵀⴷⵉ) ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵢ ⴰⵎⵎ ⵉⵣⵓⵢⵉ (ⵉⵏⴳⴳⵯⴰ, ⴰⵍ ⴰⵇⵔⴰⵏⵓ) ⵏⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵕⵎⴰⵟ (ⵢⵓⵙⴰⵀⵉⵎⵓ) ⴽⵓⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵖ ⴼⴰⵙ ⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏⴽ ⴰⵔ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵔⵊⴰⵢⴰⵔ (ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵣⴻⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵉⵊ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ) ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ (30/11/1955) ⴽⵓⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵎⵉⴳⵊ (ⴰⵔ ⵔⴰⵃⵉⵍⵓ) ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ-ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴷⵉ-ⵏⵏⴰⵖ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ .ⴽⵓⴷ ⵜ ⵉⵙⵇⵙⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⵀⴰⴷⵉ ⵍⵄⵍⵊ , ⴰⵙⵇⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ ⴳ ⴼⴰⵙ ⴼ ⵓⵣⴰⴽⵉⴽ ⵏ ⵓⵢ-ⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵀⵉⵍ (ⴱⴰⵔⵏⴰⵎⴰⵊ) ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⴼⵓⵍⵢ ⵓⵖⴰⵍⴰⵏ ⴷⵖⵉ ⵏⵓⵎⵥ ⴰⴼⵓⵍⵢ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ ?ⵢⵓⴳⵢ ⵓⵙⵇⵜⴰⵏ ⴰⵙⵎⴰⵖ (ⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⵉⵔⵓ) ⵏⵏⵙ.ⵓⵔ ⵉⴼⴽⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵎⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵔⵜⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⵎⵃⵊⵓⴱⵉ ⴰⵃⵕⴹⴰⵏ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵉⵍⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⴼⵓⵔⴳⵏ (ⵡⴰⴹⵉⵃⴰⵜⵓⵏ) ⵙ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵕⵉⴹ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵜⵉⵖ (ⵍⴰⵎ ⵢⴰⵏⵅⴰⵔⵉⵟ) ⵅ ⵉⵎⵓⵜⵉⵖ ⵏ ⵓⵣⵍⵎⴰⴹ. ⴰⵏⵃⵉⵎⴰ (ⴰⵍ ⵃⵉⵢⵢⴰⴷⵓ) ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ ⴷ ⵉⵏⵣⴳⵉⵜⵏ (ⵎⵓⴰⵀⵀⵉⵍⴰⵜⵓⵀⵓ) ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⴰ (ⵎⴰⵊⴰⵍⵉ) ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴳⵎ (ⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵢⴰ) ⵢⵓⴷⵊⴰ ⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴹⵙ (ⴰⵍ ⵎⴰⵔⵎⴰ) ⵏ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⵖ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⴼⵍⴰⵙ (ⵢⴰⵜⵉⵇⵓ) ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵢ ⵉⵙⵇⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵎⵔⵉⵙⵏ. (ⴰⵍ ⵎⴰⵙⴰⵓⵍⵉⵢⵢⴰⵜⵓ ⴰⵔ ⵔⴰⵙⵎⵉⵢⵢⴰⵜⵓ).

ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵏⵓⵎⵍ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵄⴰⵚⵉⴹ ⵙ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⴳⴰⵎ.ⵎⴰⵛⴰ ⵙⵙⵏ ⵜ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵅ ⵓⵎⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵀⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵣⴳ ⵉⵎⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵍⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ , ⴰⵔ ⵜ ⵉⵜⵜⵔⵇⴰⵍ(ⵢⵓⵜⵇⵉⵏⵓ) ⴳ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵉⵍⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ. ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵏⵙⴼⵉⵍ (ⴰⵍ ⵎⴰⵔⵃⵓⵎⵓ) ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ-ⵙⵉⵏ : «ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⵍⴰⵙ (ⵎⵓⵣⴷⴰⵡⵉⵊⵓ ⴰⵍⵍⵓⵖⴰⵜⵉ) ⵓⵢⵉⵡⵏ (ⴰⵍ ⵡⴰⵃⵉⴷⵓ) ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵏⵖ». ⵉⴳⴰ ⵓⴱⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⴰⵛⵕⴹⴰⵍⴰⵙ (ⵜⵓⵍⴰⵜⵉⵢⵢⵓ ⴰⵍ ⵍⵓⵖⴰⵜⵉ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ) ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵔⵓ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴰⴳⵥⴹⵏ (ⴰⵍ ⵄⴰⵇⵍⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵏⵏⵙ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵉⵍⴽⵎ ⵙ ⴷⵖⵉ ⵟⵥⴰⵎⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵣⵣⵖⵣⵉⴼ ⵕⴱⴱⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴷⵍⴰⵖ (ⵢⵓⵏⴰⴷⵉ) ⵓⴱⵔⴳⴰⵣ ⵉ ⵓⴳⵥⴹⵏ. ⵉⴳⴰ ⵉⴱⴱⴰ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⵢ (ⴰⵍ ⴰⴱⵓ ⴰⵔⵔⵓⵃⵉⵢⵢⵓ) ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵎⵕⵕⴰⴽⵓⵛ (ⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢ). ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵔⵓ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⵖⵏⵙ ⵣⴳ ⵓⵏⵜⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵎ (1958) ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵓⵢⵉⵡⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵥⵥⵉⴼⵜ (ⵄⴰⵊⵉⴱⴰⵜⵓⵏ) ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍ (ⴷⴰⵍⵉⵍⵓ) ⵏ ⵓⴳⵓⵏⵥ (ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ) ⴼ ⵉⵖⵔⵉⴽⵏ (ⴰⵍ ⴰⵙⵎⴰⵓ) ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ , ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵟⵖⴰⵕ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵙⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵏ ⵓⵖⵔⵉⴽ ⴷⴰⵢ ⵉⵙⵖ ⵉⵙⵜⵓⵍⵏ (ⴰⵍ ⴰⴹⵔⵉⴼⴰⵜⵓ) ⴰⵀⴰ ⵢⴰⵣⵏ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴼⵔⴽ ⵉⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⵓⵍⵎⵉⵙ (ⴰⴷ ⴷⴰⵡⵍⴰⵜⵉ ⴰⵍ ⵎⴰⵔⴽⴰⵣⵉⵢⵢⴰⵜⵉ) ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵔⵔⴰⴽ ⴰⵏⵄⵕⴰⵕⴰⴱ ⵓⴼⵔⵏ (ⴱⴰⴷⴰⴰⵓ) ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵣⵓⵏ ⵉⵙⵍⵉⵖⵏ ⵏⵙⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴼⴼⵖⵏ ⵜⴰⵢⴰⵣⵉⵍⵜ (ⴰⴷ ⴷⴰⵜⵓ) ⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵙⵏ. ⵖ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵚⵉⴷ ⴰⵃⵎⴰⴷ, ⴰⵅⴰⵎⵉⵎ (ⴼⵉⴽⵔⴰⵜⵓ) ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⵍⴰ ⴰⴼⵍⵓ (ⴰⵏ ⵏⴰⵜⵉⵊⴰⵜⵓ) ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵜⴰⵡⵉⵢ (ⴰⵍ ⵎⴰⵄⵔⴰⴽⴰⵜⵓ) ⵓⵔⵙⵉⵍ (ⴰⵍ ⴰⵙⴰⵙⵉⵢⵢⵓ) ⵉⴳⴰ ⵜ ⴳ ⵓⵄⵍⵓ (ⴰⵍ ⵎⴰⵏⴹⵓⵕⵓ) ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵖⵏⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⴼⵔⴽ (ⴰⵜ ⵜⴰⵡⵄⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵡⵉⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵓⵔ ⵉⴷ ⴰⵖⵏⴰⵙ ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⴷ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴷⴳⵉⵢⵏ (ⵍⴰ ⵢⴰⵇⴱⴰⵍⵓ) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵚⵉⴷ ⵉⵙ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⵡⴰⴽⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵢⴰⵔⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵅ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ (2000) ⵢⴰⵏ ⵓⵍⴳⴰⵥ (ⴰⵣ ⵣⵣⵉⵍⵣⴰⵍⵓ) ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵓⵛⵜ (ⵜⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵜ) ⴰⵀⴰ ⵉⴳ ⵡⴰⴽⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵜⴰⴳⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵓⴽⵍⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵏ ⵉⵅⴰⵔⵉⴱⵏ (ⴰⵍ ⵓⵟⵓⵕⵓ) ⵖ ⴱⵓⵣⵏⵉⵇⴰ ⵏⵏⴰ ⵙⴳⵙⵏ (ⵡⴰⵇⵇⴰⵄⵓ, ⵡⴰⴹⴰⵄⵓ ⵄⴰⵍⴰⵎⴰⵜⴰⵏ) ⴰⴽⵯⴰⵣ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵣⴳ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⴰⵥⵎⴰⵢ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⴽⴰⵏ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵡⵔⵉⴷ ⴰⵙⴻⵙⵔⴰⵔ ⵓⵎⵔⵉⵙ ⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰⵖ ⵙ ⵓⵖⵔⵉⴽ ⵏ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵢ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵏⴳⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵡⴰⴽⵯⴰⵣ ⵙ ⵓⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴷⴰⵢ ⵉⴼⵍⴰ ⵣⴳ ⵓⵢ-ⴰ ⴰⵙⵔⵜⵍ (ⵜⴰⴰⵙⵙⵉⵙⵓ) ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵃⴰⴷⴰⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵏⴷⵣⵏ (ⵄⵓⵏⵉⵢⴰ) ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵓⵛ (ⴰⵎⵖⵕⵉⴱ).

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴼⴰⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵚⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⵙⴼⴰⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵇⵔⵎⵓⵎⵎⵃ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ- ⵙⴹⵉⵙ ⴽⵓⴷ ⵜ ⵉⵖⵔⵏ ⴷ ⴰⴳⵎⵔⴰⵡ (ⵄⴰⵎⵉⴷⵓ) ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⵙⵙⴳⵔⴰⵎ (ⴰⵏ ⵍⴰ ⵢⵓⵅⴰⵚⵚⵉⵚⴰ) ⴰⵔⴰⴽⵉⴷ (ⴰⵍ ⵓⵊⵔⴰⵜⵓ) ⵏⵏⵙ, ⵎⵇⵇⴰⵕ ⴳ ⴰⵎⵎ ⵜⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵏ (ⴰⴹ ⴹⵓⵔⵓⴼⵉ) ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⴰⴷⴰ ⵓⵎⵖⵔⵉⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵄⴰⵢⵢⴰⵏⵓ) ⴼ ⵓⵎⵖⵔⴰⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵄⴰⵢⵢⵉⵏⵓ) ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴰⴷⴰ, ⵉⵙⴼⴰⴷⴰ ⴷⵉⵖ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵣⵔⵔⵢ ⵜⵣⴰⵊⵊⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ ⵢⵓⴳⵉⵢ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⴳⵏⴷⵉⴷⵏ (ⴰⵍ ⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏⵓ) ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵎⵏ ⴰⵎⵎ ⵓⵔⴰⴽⵉⴷ ⴰⵢⵓⵔⴰⵏ (ⵛⴰⵀⵔⵉⵢⵢⵓⵏ) ⵀⴰⵜⵉⵏ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵓⵎⵣⵓⵏⴷ (ⴰⵏ ⵏⴰⴹⵉⵔⵓ) ⵏⵏⵙ. ⵢⵓⴳⵢ ⵓⴱⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⵖ ⴰⵢ-ⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵉⵃⵎⵉⵍ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵖⵉⴼⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⵛⵔⴰ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⴼ ⵜⵉⵏ ⵜⴹⵖⵕⵜ ⵏⵏⵙ,ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵖⵏⴰⵙ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵉⵖⵉ (ⴰⵍ ⵎⴰⵏⵚⵉⴱⵓ). ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ (2002) ⵉⵖⵡⵢ (ⵜⴰⵙⴰⵍⵍⴰⵎⴰ) ⵓⴱⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵔⵔⴰⵛⵜ (ⴰⵍ ⵊⴰⵉⵣⴰⵜⵓ) ⵏ ⵓⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⴽⵍⴰⵡⵙ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴼ ⵓⵙⴰⵕⵉⴹ ⵓⵖⴷⵉⵎ (ⴰⵍ ⵇⴰⴹⵉⵢⵢⴰⵜⵓ ⴰⵍ ⵄⴰⴷⵉⵍⴰⵜⵓ) ⴰⵀⴰ ⵜⵙⵙⵎⵀⵙ (ⵄⴰⵡⵡⴰⴹⴰⵜ) ⴰⵙ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⵓⵎⵉⵥ ⴽⵓⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵅⵉⵜⵔⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵢⴰ (ⴰⵍ ⵇⵉⵎⴰⵜⵓ) ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵇⵔⵎⵓⵎⵎⵃ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ- ⵙⴹⵉⵙ ⴰⵍⵍⵢ ⵉⵏⵀⴹ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⵎⴽⵓ (ⴰⵜ ⵜⴰⴽⵔⵉⵎⵓ) ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵣⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴼⴰⵙ.

ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⴹⵓⵀⵢⵓ (ⴰⵔ ⵉⵇⵇⴰⵕ) ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵕⴰⵄⴰ ⵉⵏⵏⵓⵔⴳⵍⵏ (ⵎⵓⵏⵖⴰⵍⵉⵇⵓⵏ), ⵉⴽⴽⴰ ⵉⴼⵔⴽ ⵄⵏⵓⴳⴰ (ⴱⴰⵀⵔⴰ) ⵙ ⵓⵏⵓⴱⵍⴹ (ⵜⴰⴼⴰⵔⵔⵓⴷⵉ) ⵜⵢⴰⵣⵉⵍⵜ (ⴰⴷ ⴷⴰⵜⵉ) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵙⵙⴰⴱⵓⴱⵏ (ⵎⴰⴽⴽⴰⵏⴰ) ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ. ⵉⵙⵙⴻⵔⴳⵙ (ⵛⴰⴱⴱⴰⵀⴰⵀⵓ) ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵚⵉⴷ ⵙ ⵉⴼⵍⵣⴰⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⴹⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙ-ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⵍⵎⴰⵙⵏ (ⵢⵓⵔⴰⴽⴽⵉⵣⵓⵏ) ⴼ ⵓⴳⵣⵓ (ⵎⴰⴼⵀⵓⵎ) ⵏ ⵓⴽⵓⵏⵙⵔ (ⴰⵍ ⵉⵏⵟⵉⵍⴰⵇⵓ) ⵣⴳ ⵜⵢⴰⵣⵉⵍⵜ ⵙ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⵉ ⵓⵅⵓⴳⴳⵛ (ⴰⵅⴷⵓ) ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵏⴼⵍ ⵙ ⵜⵓⵏⵣⵉⵖⵜ (ⴰⵏ ⵏⴰⵣⵄⴰⵜⵓ) ⵜⴰⴼⴳⵏⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⴳ (ⴰⵍ ⵉⴱⵜⵉⵄⴰⴷⵓ) ⴼ ⵓⵏⵓⵔⴳⵍ (ⴰⵍ ⵉⵏⵖⵉⵍⴰⵇⵓ).

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵉⵙⵓⴱⴷⴰ (ⴰⵍ ⵎⴰⵡⴰⵇⵉⴼⵓ) ⴷ ⵜⵏⴰⵔⵔⵓⵙⵉⵏ (ⴰⵍ ⵎⴰⵃⴰⵟⵟⴰⵜⵓ) ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ.ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵎⴰⵔⵢⴰⵎ ⴰⴷ ⴷⴰⵎⵏⴰⵜⵉ (ⵓⵍⵜ ⴷⵎⵏⴰⵜ), ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⵯⴰⵎⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴷⴰⵢ (ⴰⵍ ⵎⴰⵔⵚⵉⴷⵓ) ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⵔⴼⵉⵡⵉⵏ (ⴰⵍ ⵃⵓⵔⵔⵉⵢⴰⵜⵓ) ⴷ ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⴰⵀⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴱⵔ (ⵢⵓⵄⴰⴷⴷⵓ) ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴷⴰⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⵏⴳⴰⵎ ⵓⵜⵏⵍⵍⴰⵖⵎⴰ (ⴰⴽⵉⴷⴰⵎ) ⵉⵏⵃⵢⴰⵏ ⴷ ⵓⵡⴰⵔⵉⴽ ⵓⵊⴱⵉⵃ (ⵛⴰⵅⵚⵉⵢⵢⴰⵜⵓⵏ ⴱⴰⵔⵣⴰⵜⵓⵏ) ⵢⵓⵏⵥⵏ (ⵎⴰⵃⴹⵓⴹⵓⵏ) ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ (ⴰⵍ ⵉⵃⵜⵉⵔⴰⵎⵓ) ⵓⵔⴽⵉⵢ (ⴰⵍ ⵡⴰⵙⵉⵄⵓ) ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⵓⵎⵖⵕⵉⴱ), ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵏⵓⵣ (ⵎⵓⵜⴰⵡⴰⴹⵉⵄⵓⵏ) ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵃⵎⵉⵍ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵢⵢⴷ (ⴰⴹ ⴹⵓⵀⵓⵔⵉ) ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴷⴰⵀ (ⵢⴰⵇⵓⴷⵓ) ⵜⵓⵜⵡⵉⵢⵜ (ⴰⵍ ⵎⴰⵄⵔⴰⴽⴰⵜⵓ) ⵉⵣⵓⴱⴷⴰⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵙⵜⴰⵎⵉⵔⵔⴰⵜⵓ) ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵓⵊⵎⵉⵎ (ⴰⵍ ⵡⴰⴼⵉⵔⵓ) ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵉⴼⵍⵓⵊⵊⴰⵏ (ⵖⴰⵣⵉⵔⵓⵏ), ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ «ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴼ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰ ⴷ ⵛⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⴹⴳⵯⴰⵙ ⴼ ⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ» ⵏⵏⴰ ⵉⴹⵉⵢ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⴰ ⴷ ⵟⵥⴰ (1989) ⵣⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵏⵢⵉⴼⵏ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵓⵅⵔⵉⵔ (ⴰⵍ ⵎⵓⵃⴰⵔⵔⴰⵔⵓ) ⴷ ⵓⵕⴰⵄⴰ ⵉⴽⴽⵯⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⵣⴰⵅⵎⴰ (ⴰⵍ ⴽⴰⵔⴰⵎⴰⵜⵓ) ⴷ ⵓⵜⵔⵎⵓⵎⵛ (ⴰⵍ ⵄⴰⵣⵎⵓ). ⵜⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵔⵢⴰⵎ ⵙ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵉⵙⵓⴱⴷⴰ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵢⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵏⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵜⵍ (ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵄⵉ) ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴼ ⵓⵊⴰⵅⴼⴰⵜ (ⴰⵍ ⵄⴰⵔⵛⵉ), ⵢⴰⵏ ⵓⵜⴰⴳⵉⵔ (ⴰⵍ ⵡⴰⵜⵉⵇⴰⵜⵓ) ⵓⴷⵢⵉⵏ (ⴰⵜ ⵜⴰⵔⵉⵅⵉⵢⵢⵓ) ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴰⵖⵔⴰ: «ⴰⴽⵯⴰⵣ ⵉ ⵓⴱⵓⵥⵥⵏ (ⴰⵍ ⵉⵄⵜⵉⵔⴰⴼⵓ) ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⵓⵎⵖⵕⵉⴱ), ⵉⵙⵙⴼⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⴰⵣ ⴰⴼⵓⵔⴰⴳ ⵜⵓⵜⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⴷⵙⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⵜⴰⴳⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵙ ⵣⴳ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵏⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⵓⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢ), ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵙⵙⵉⵖ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ (ⴰⵜ ⵜⴰⵟⴰⵡⵡⵓⵔⵓ) ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ (ⴰⵙ ⵙⴰⵔⵉⵄⵓ) ⴷ ⵓⵣⵔⵉⵜ (ⴰⵏ ⵏⴰⵡⵄⵉⵢⵢⵓ) ⴳ ⵓⵡⴰⵍⵓⵛ (ⴰⵍ ⵅⵉⵟⴰⴱⵉ) ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵖ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⵓⵎⵖⵕⵉⴱ), ⵓⴽⴰⵏ ⵜⵜⵓⴽⵓⵔⵎⵙ (ⵜⴰⵛⴰⴽⴽⴰⵍⴰⵜ) ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⴳⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵯⴰⵣ ⵉ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵖ ⴰⴽⵓⴷ-ⴰⵏ ⵅ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⵓⵎⵖⵕⵉⴱ). ⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢ-ⴰ ⵉⵏⴷⵀ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵓⴳⵏⴰⴷ (ⴱⴰ ⵚⴰⵔⴰⵎⴰⵜⵉⵏ) ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⴼⴰⵡⴰⴹⴰⵜⵓ) ⵉ ⵓⴷⵛⴰⵍ (ⵜⵉⵔⵔⴰ) ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴰⵃ (ⴹⴰⵀⵉⵔⵉ) ⴰⵙⵔⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ (2011) ⵉⵜⵜⵓⴷⵛⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵜⴰⴳⵉⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵉⴷⵔ (ⴰⴹ ⴹⴰⵖⵟⵓ) ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵣⴼⴹ (ⵜⴰⵜⴰⵃⴰⵇⵇⴰⵇⵓ) ⵜⵓⵜⵔⵜ ⵜⵓⴷⵙⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵎⵔⵙ (ⵜⴰⵔⵙⵉⵎⵓ). ⴰⵜⴰⴳⵉⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴰⵖⵔⴰ «ⵜⴰⵖⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴱⴹ». ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵙ ⵣⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴰⵔⵉⴽⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵣⵉ ⴷⵉⴳⵙⵏ :ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ, ⴰⵃⵎⴷ ⵄⴰⵚⵉⴷ, ⵃⵏⴷ ⴰⵛ ⵛⴰⵎⵉ, ⵣⴰⵢⴷ ⵓⵛⵏⴰ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵔⵢⴰⵎ ⴰⴷ ⴷⴰⵑⵏⴰⵜⵉ (ⵓⵍⵜ ⴷⵎⵏⴰⵜ). ⴰⵜⴰⴳⵉⵔ ⴷⴷⵖ ⵉⵙⴼⵓⵔⵔⴳ (ⴰⵖⴹⴰⴱⴰ) ⵉⵎⴷⵍⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵙⵄⵕⴱ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵙⵙⵔⵇⴱ (ⵜⴰⵊⴰⵔⵔⴰⴰ) ⵓⴳⴳⴰⵔ.

ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵏⴱⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵔⵢⴰⵎ ⴰⴷ ⴷⴰⵎⵏⴰⵜⵉ (ⵓⵍⵜ ⴷⵎⵏⴰⵜ) ⵉⵙ ⵉⵙⵔⴽⵍ (ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵄⴰ) ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵙ ⵜⵣⵎⵏⴰ (ⴰⵍ ⵃⵉⴽⵎⴰⵜⵓ) ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ, ⴰⵀⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵃⴰⵍⴼⴰ (ⴰⵍ ⵃⵉⵙⵙⵓ) ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵔⴽⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴳⵉⵙ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⵉⵏⵃⵢⴰⵏ (ⵎⵓⵜⴰⵎⴰⵢⵢⵉⵣⵓⵏ) ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵙ (ⵉⵙⵜⵉⵜⵏⴰⴰⵉⵢⵢⵓⵏ).

ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ «ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵎⵣⵍ (ⴰⵍ ⵉⵊⵎⴰⵄⵓ)»ⵉⵀⵔⵀⴹ (ⵍⴰⵎⴰⵙⴰ ⴱⵉⵅⵉⴼⴼⴰⵜⵉⵏ) ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉ ⴰⵍ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴰⵙⴰⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵣⴳ ⵓⴱⵓⵛⵍ (ⵎⵓⵏⴷⵓ ⵟⵓⴼⵓⵍⴰⵜⵉⵀⵉ) ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵖⵓⵢⵉⵏⵏ (ⵎⵓⵏⵄⴰⵔⴰⵊⴰⵜⵉ) ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴷⴷⵉⵔⵏ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵜⵙⵔⵉⵔⵢ (ⵍⴰⵢⵙⴰⵜ ⵙⴰⵀⵍⴰⵜⴰⵏ) ⵜⴰⵏⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵓⵏⵛⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⴽⴽⵯⴰⵔ ⵙ ⵓⵛⵇⵉⵕⵕⵡ (ⴰⵜ ⵜⴰⵃⴰⴷⴷⵉ). ⵉⴽⴽⴰ ⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵃⵓⴷⵔⵢ (ⴰⵛⵛⴰⴱⴰⴱⵉ) ⵏⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵔ (ⵜⴰⵄⴰⵢⴰⵛⴰ) ⴷ ⵓⴱⵊⴰⵃ ⵏ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⵛⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵖ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⵓⵎⵖⵕⵉⴱ) ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵔⵥⴰ (ⵉⵄⵜⴰⴱⴰⵔⴰ) ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵏⵔⵉ ⵍⵓⵔⴰⵏⵙ, ⴰⵙⴳⵎⴰⵎⴰⴹ (ⴰⵍ ⵎⵓⵙⵜⴰⵛⵔⵉⵇⵓ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ) ⵓⴱⵔⵉⵟⴰⵏ, ⴷ ⴰⴼⵍⵓ ⵏ ⵓⵣⵀⵜⵍ (ⴷⴰⵄⵎⵓ) ⵏ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⵉ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⵓⴷ (ⴰⵍ ⴰⵎⴱⵔⴰⵟⵓⵔⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵓⵄⵜⵎⴰⵏ. ⵢⵓⵡⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⵎⴷⵏ (ⵊⴰⵏⴰⵡ) ⵉⵎⵖⵍⴰⵍⴰⵏⵏ (ⴰⵍ ⵡⴰⵟⴰⵏⵉⵢⵢⵓⵏ) ⴰⴷⵢⵢⵄ (ⴰⵍ ⵃⴰⵎⵍⴰⵜⵓ) ⵏ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⵛⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⵕⴱⵜ ⵅ ⵓⴳⵉⵔ (ⵇⵉⵎⵎⴰⵜⵉ) ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵢ (ⴰⵍ ⵉⵙⵜⵉⵄⵎⴰⵔⵉ) ⴷ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⵢ (ⴰⵍ ⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍⵉ) ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵜⵢⵢⵎ (ⴰⵍ ⵎⵓⵡⴰⵊⴰⵀⴰⵜⵓ) ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⴹⵓⵀⵢⵓⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵏⵏⵓⵍⴽⴱ (ⵜⴰⵇⴰⵡⵡⴰ) ⵓ-ⵢⴰ ⴽⵓⴷ ⵢⵓⴽⵏ (ⵚⴰⴷⴰⵔⴰ) ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⴰⵃ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰ (1930 ) ⵏ ⵉⵙⴰⴹⵉⴼⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ (ⴰⵍ ⴰⵄⵔⴰⴼⵓ) ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵖ «ⴰⵙⴰⵏⴰⵃ ⴰⴱⵔⴱⴰⵔ».. ⵖ ⵓⴽⵓⴷ-ⴰⵏ ⵉⴼⵔⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⴼⵔⴰⴽ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵙ ⵓⵎⵓⵍⵍⵢ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵉⴷⵉⵙ (ⴰⵍ ⵊⴰⵏⵉⴱⵓ) ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅ ⵓⴱⵏⵖⵍ (ⴰⵍ ⵉⵙⵜⵉⵇⵔⴰⵔⵉ) ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵥⵥⵓⵎⵢⴰ (ⴰⵀⴰⵎⵎⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⵏⵓⵏⵡ (ⴰⵜ ⵜⵜⴰⵄⴰⴷⴷⵓⴷⵓ) ⴰⵏⴰⵍⵍⴰⵙ (ⴰⵍ ⵍⵓⵖⴰⵡⵉⵢⵢⵓ), ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⴱⴽⵙ ⵖ ⵓⴽⵓⴷ-ⴰⵏ ⴰⴷⵢⵢⵄ ⵏ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⵛⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⵍⵍⵢ ⵜⵜ ⵉⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⵙ«ⵓⵙⴷⵔⵓ ⴰⵙⵏⴷⵎⴰⵎ ⴷ ⵓⵛⴼⵓⴼⵏ (ⴰⵛ ⵛⵓⴼⵉⵏⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⴰⵣⵖⵥⴰⵕ» ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵢⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵛⵏⴽⵉ (ⴰⵍ ⵎⵓⵄⴰⵇⵓ) ⵏ ⵓⴱⵓⵍⵉⵣⴰⵔⵡⵓ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵓⵍ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⵓⵎⵖⵕⵉⴱ) ⵜⵙⵏⴽⵎⵔ (ⵜⴰⵜⴰⵃⴰⵎⵎⴰⵍⵓⵀⵓ) ⵜ ⵙ ⴷⵖⵉ».

ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⴰⴱⴰ (ⵍⴰ ⵢⴰⵄⵏⵉ) ⵓⵏⴽⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⵛⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⵕⴰⴱⵜ ⴰⴳⵣⴰⵔ (ⴰⵍ ⵄⴰⴷⴰⵓ) ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵍⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⴰⵣ ⴰⴼⴻⵙⵜⴰⵡ (ⴷⴰⵇⵉⵇⵓⵏ) ⴷ ⵓⵙⵓⵍⴰⴹ (ⵎⵓⴼⴰⵚⵚⴰⵍⵓⵏ), ⴰⵀⴰ ⵉⵖⵕⴰ ⵉ ⵉⵙⵡⴰⵏⴳⴰⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵍⴰⵙⵏ (ⴰⵍ ⵍⵉⵙⴰⵏⵉⵢⵢⵓⵏ) ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴰⴷ ⵎⵀⵣⵏ ⵉⵍⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵃⵓⵔⴼⵏ (ⴰⵏ ⵢⴰⵜⴰⵅⴰⵟⵟⴰⵡ) ⵉⵜⵙⵏ ⵓⵏⵊⵓⴳⵏ (ⵄⴰⵡⴰⵉⵇ) ⴰⵎⵎ ⵉⵎⵃⴰⵙⵏ (ⴰⵛ ⵛⴰⴽⵍⵓ) ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵙⵙⵔⵥⴰ ⵜⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵊⵓⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏⵏⵙ..ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵙⵔⵥⴰ «ⵜⴰⴷⴰⵔⵉⵊⵜ» ⵜⴰⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛⵜ (ⵜⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵜ) ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴼⴰⵏ (ⵉⵏⴱⴰⵜⴰⵇⴰ) ⵣⴳ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎⵎ ⵓⵣⴰⵏⴰⵢ (ⴹⴰⵀⵉⵔⴰⵜⵓ) ⴰⵏⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⵔⵎ (ⵅⴰⵚⵚⴰⵚⴰ) ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⵓⵙⵍⵉⵀ (ⵅⴰⵚⵚⵓⵏ).

ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵎⵣⵍ, ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵅⴰⵙ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵀⵉⵍⵍⵉ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵡⵉⵡⴹⵏ (ⵅⴰⵟⵟⴰⵟⴰ) ⴰⵡⴰⵍⵓⵛ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⵉⵜ (ⴰⵍ ⵀⵓⵡⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵏ (ⴰⵜ ⵜⴰⵡⴰⵣⵓⵏⴰⵜⵉ), ⵏ ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ, ⴷ ⵉⵙⵓⴱⴷⴰ ⵓⴳⵏⵉⴷⵏ. ⵉⴳⴳⵓⴷⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴱⴽⵙ ⵉⵇⵙⵜⴰⵏⵏ (ⴰⵍ ⵎⴰⵙⴰⵓⵍⵉⵏ) ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵙⵙⴼⵔⵓⵏ ⴰⵏⴽⴰⵙ ⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴼⴰⵙ (ⵢⴰⵃⴽⵉ) ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉ ⵉⵙ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵉⵏ ⵉⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⵏ (ⵢⴰⵔⵓⴷⴷⴰ) ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⴰⵍ ⵃⴰⵇⵇ ⴰⵍ ⵎⵔⵉⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ (2001) ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴼⵙⵔ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ «ⵉⵎⵉⵏⴳ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ» (ⴰⵛ ⵛⴰⵔⵇⵓ ⴰⵍ ⴰⵡⵙⴰⵟⵓ) ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⵏⵊⵉⵇ (ⵍⴰⵎ ⵢⵓⵄⵊⵉⴱⵀⵓ).

ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⵉⵣⴷⵖ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⴷⵉⴽⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵔⴱⴰⴹ, ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵔⵎⴰⵢ ⵣⴳ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵙⵡⴰ ⵣⵉ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ ⵏⵖ ⵜⵓⵎⵀⵉⵢⵜ, ⵓⵔ ⴰⵔ ⵢⴰⵟⵟⵓ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵣⵎⵓⵎⵎⵢ ⵉⵍⵙⴰ ⵜⴰⵣⵎⵏⴰ.ⵎⵖⴰⵕ ⵢⵓⴹⵏ ⵓⵊⴰⵏⵉⴳ (ⴰⵍ ⵊⵉⵙⵎⵓ) ⵏⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⵄⵛⵓⵛⵎ (ⵎⵓⵏⵀⴽⵓⵏ), ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⴽⵉⵟⵟⵉⴼ (ⵢⴰⵜⴰⵚⴰⵔⴰⵄⵓ) ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⵓⴱⴷⵓ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵔ (ⵙⴰⵄⴰⵜⵓⵏ) ⴰⵔⴷ ⵉⵛⵛⵄⴼ (ⵢⵓⵔⵀⵉⵇⴰ) ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴰⵢ ⵉⵙⴻⵏⵙⵔ (ⵢⴰⵄⵜⴰⴷⵉⵔⵓ) ⴳ ⵓⵖⵢⴰⴷ (ⴼⵉ ⴰⴷⴰⴱⵉⵏ) ⴰⴳⵓⵏⴰⵔ (ⵙⴰⵎⵉⵏ).

ⵀⴰⵏ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⴳⴰⵎⵜ (ⴰⵔ ⵔⴰⵎⵣⵓ) ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵓⴽⴰⵏ ⵢⵓⵛⵛⵍ ⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵏⵙⴱⵉⵊⵊⴳ, ⵏⵙⵏⵓⵎⴽⵓ ⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ .

ⵙⵏⵉⴽⴽⵍⵖ (ⵉⵄⵜⴰⵎⴰⴷⵜⵓ) ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⵔⵏ ⴳ ⵜⵉⴼⵙⴰⴱⵔⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵓⵄⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⴰⵖⵔⴰ  شفيق الاب الروحي للحركة الأمازيغية ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⴱⴱⴰ ⴰⵏⴰⵔⵔⴰⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵔⴰ (ⴱⵉ ⵜⴰⵚⴰⵕⵕⵓⴼⵉⵏ)

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵉⵖⴰⴹⵉⴹⵏ ⵉⴳⵔⵎⵉⵎⵏ ⵉⵎⴽⵉⵟⵟⴼⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ,ⵜⴰⵡⴰⵏⴰ ⵙ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵙⴼ ⵍⴰⵅⴹⵔ,ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵜⵙ ⵏ ⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵏ,ⴷⴰⵜⴰⵙ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜⵓⴼⵙⵔ ⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ Medias 24.

محمد شفيق رجل المهام الصعبة الذي كافح من أجل الأمازيغية بقلم السيد يوسف لخضر، مقال نشر في انوميدن وقبله في مجلة Medias 24.

ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵍⴰⵣ ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵔⴰ.

أغلب ما كتب في هذه المقالة بالأمازيغية مترجم بتصرف.

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵏⴱⴷⵓ ⵏ 2966/2016

شاهد أيضاً

ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ-ⵉⴱ ⵍⵓⴷⵔⵉⵢⵓⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ

ⵉⵎⵔⵙⵉ: ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⵉ ⴽⵔⴰⵟ ⵏ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *