ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍ ⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵓⵙⵜ

ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍ ⴷ ⴳⵔ 4 ⴷ 7 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ
2018, ⵏⵖ ⵣⵉ 21 ⴰⵍ 24 ⵛⵓⵜⵏⴱⵉⵔ 2968, ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⴷ
ⵎⵉⵔⵍⴰⴼⵜ, ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍ.

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ, ⵎⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⴷⵓⵙⵏ, ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵓⴼⵖⵏ ⴷ
ⵉⵏⴰⵣⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵔⴳⵣⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⴰⵙ ⵙⴳ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⴷ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ,
ⵓⵍⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⵍⴰⵏ ⵜⵉⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ
ⵉⴱⵃⵔⵢⴻⵏ .

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ: ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⵡⵙⵟⴰⵏⵉ

شاهد أيضاً

ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵙⵙⵓⵖⵍ : ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ترجمة : عبد الواحد بومصر ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ : ⵜⴷⴷⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *