ⴰⵍⴰⵎⵉⴷ ⵉⴳⴳⵓⵔⵣⵏⵏ

ⵉⵣⵎⵓⵎⵎⵢ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴽⵓⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵍⵍⴰⵎ ⵉ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵉⵡⵉⵙ ⴰⵎⴻⵚⴽⴰⵏ :

– ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ .

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵣⴻⴳ ⵓⵛⴽⴽⴰⵕ ⵏⵏⴻⵙ :

– ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⵔⴰⵛⵜ ⵉⵣⴻⵏⵏⴻⴼⵏ (ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵜⵉⴳ ⴰⵎⴰⵊⵊⴻⵢⴰⵍ).ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵉⵡⵉ ⵏⵓ ⵢⵓⴼ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ.ⵙ ⵓⵎⴻⵏⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⴱⴱⴰⴷ(ⴰⴷ ⵜⵖⴻⵕⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ) ⴰⵔ ⴷ ⵜⵉ ⵜⵖⴻⵕⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵉⵙⵉⵏⴷ ⵉ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⵔⴰ.ⵀⴰⵏ ⵉⵍⵙ ⴷⴷⴻⵖ ⴰ ⵎⴻⵎⵎⵉ ⵉⵣⵏⵓⵛⵛⵎ ⵜ ⵓⵎⴻⵖⵏⵉ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵢⴰⵣⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⴼⵓⵣⴰⵍⵜ ⵉⴳⴰⵏ «ⴰⵍ ⵇⵓⵕⴰⵏ ⴰⴽⴻⵙⵡⴰⵡⴰⵜ»

ⵢⵓⴷⵔ ⵉⵛⵉⵔⵔⵉ ⵉⵍⴻⴽⵎⵏ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵙⵙⵉⵍⵡ ⵉ ⵡⴰⵏⵛⵓⵛⵏ ⵏⵏⴻⵙ.ⵢⵓⵛⴻⵢ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵔⴰ,ⵢⵓⵙⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ :

– ⵀⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵢⵓⴼⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ .ⵀⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⵡⴰⵏⵉⴽⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴼⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵕⵎⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵎⵎⴻⴼⴽⴰⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ.ⴰⵀⴰ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵖⵏⵉ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔ ⵙ ⵓⵏⵀⴰⴹ ⵏ ⵜⵖⵓⵕⵉ.ⵉⴳⴰ ⴰⵄⵓⵕⵉⴹ ⴰⴷⴰⵖ ⵉⵏⵀⴹ ⵓⵎⴻⵖⵏⵉ ⵙ ⵜⵖⵓⵕⵉ ⴰⵀⴰ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⴷⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵖ ⵉⵎⴻⵖⵕⴰⵏ.ⵢⴰⵛ ⴰⵖⵔⴼ ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵢ ⴷ ⵢⵓⴼⵏ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ?ⵉ ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⴷ ⴰⴷⴰⵖ ⵣⵡⵓⵔⵏ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⵏⴻⵇⵇⵉⵎ ⵏⴻⴽⴽⵯⴻⵏⵉ ⴼⴼⵉⵔ-ⴰⵙⵏ ?ⵀⴰⵜ ⵙ ⵜⵖⵓⵕⵉ ⴰⵙ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷⵜⵏ ⵏⴻⵣⵡⵓⵔ ⵙ ⵓⵛⴼⴼⴰⵍⵓ.ⴷⵖⵉ ⴰⵔⴰⴷ ⴰⵍⵓⴳ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ ⵏⵏⴻⵛ .

ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵓⵔⴱⴰ ⵙ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵜ ⴼ ⵓⵙⵜⵓⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵙⵖⴰ.ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵟ ⴼ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⴻⵔⴱⴰⵜ ⵉⴷⴷⴻⵍⵏ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⴱⴹ ⵉⵍⵙⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵇⴻⵢⴷⵓⵔ .ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴻⵢ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵙ ⵓⵔⴱⴰ ⵉⵍⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵇⴻⴱⴱⵓⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵙⴻⵔⵙⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵓⵎⴱⵓⵜ ⵜⴰⵣⴻⴳⴳⵯⴰⵖⵜ.ⵉⵡⴽⵏ :

– ⴱⴱⴰ ,ⵙⴻⵖ ⵉⴷ ⴰⵎⵎ ⵜⴽⵓⵎⴱⵓⵜ-ⴰⴷ.

– ⴰⵙⴰⴳ ⵜⴻⵎⵓⵔⵙⴷ ⴰⴷⴰⵛⵜ ⵉ ⵙⴻⵖ .

– ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⴰⵏⵏⴰⵢⵖ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵃⴻⵏⵊⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⵎ ⵜⴽⵓⵎⴱⵓⵜ ⴷⴷⴻⵖ !

– ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴰⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴰⴹⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ.ⵀⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵣⴷ ⵏⵏⴻⵛ ⴽⴽⵉⵖ ⵙⵖⵉⵖ ⴰⵛ ⵢⴰⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵣⴻⴳⵣⴰⵡ.ⴷⴷⵉⵖ ⴰⴷⴰⵛ ⴷ-ⴰⵡⵉⵢⵖ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⵏⵏⴻⵛ ⴽⵓⴷ ⵜⴻⵍⵙⵉⴷ ⴰⵇⴻⵢⴷⵓⵔ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴷ ⵜⴽⵓⵎⴱⵓⵜ ⵜⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵜ.

ⵉⵛⴷⴷⴻⵏⵛⵔ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵉⴼⴻⵍ ⵉⵡⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵍⵍⴰⵎ ⵉ ⵜⵡⴻⵍⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⴷ ⵜⴻⵔⴱⴰⵜ ⵉⵇⵇⴰⵕⵏ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴼⵓⵣⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵖ.ⴽⵓⴷ ⵉⵡⵔⵔⵉ-ⴷ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵣⵣⵉⴽⵏ ⴰⵙ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ.ⵅⴰⵙ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵟ ⵏⵏⴻⵙ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⵣⵎⵓⵎⵎⵢ ,ⵉⵎⵎⴻⵔ ,ⵜⴻⴳⴳⴰⴷⵊ ⴰⵙ ⵜⵡⴻⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⵣⵔⴰ .ⴽⵓⴷ ⵜ ⵉⵙⵔⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⵍ :

– ⵔⵉⵖ ⵜ ⵜⵣⴻⴳⴳⵯⴰⵖ.

– ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵅⵉⵜⴻⵔⴷ ⴰⴷⴰⵛⵜ ⴳⴻⵖ ⴷ ⵜⴰⵔⵔⴰⵛⵜ .ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴰⴳⵎⵜ ⵏ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴻⴽⵎⵏ ⴰⵛⴼⴼⴰⵍⵓ ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏ.ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴰⴹⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵖⵏⵉ .ⵖⴹⴻⴼ ⵙ ⵓⵍⴰⵎⵉⴷ ⵡⴰ-ⵏⵉⵜⵉ.ⴰⴷ ⵏⴻⵣⵣⴻⵡⵓⵔ ⵙ ⵉⵏⵉⵍⵏ .

ⵢⵓⵙⵢ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵉⵔⵙ ⵓⵎⵍⵉⵍ :

– ⵙⵏⵓⵎⵍ ⵉⵏⵉⵍ ⵏⵏⴻⵙ.

– ⵓⵎⵍⵉⵍ.

– ⵜⴻⵖⵥⴰⵏⴷ.

ⵢⵓⵙⵢ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵕⴰⵖ :

– ⵉ ⵎⴰ ⵡⴰ ?

– ⴰⵡⵕⴰⵖ.

– ⵎⴻⵣⵢⴰⵏ.

ⵢⵓⵙⵢ ⴷⵉⵖ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ :

– ⵉ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵜⵉⵏⵉⴷ ⵉ ⵡⴰ ?

– ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ.

– ⵉⵖⵜⴰ.

ⵢⵓⵙⵢ ⴷⵉⵖ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ :

– ⵙⵏⵓⵎⵍ ⵡⴰ.

– ⴰⴱⵅⵅⴰⵏ.

– ⵉⵖⵓⴷⴰ.ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵙ ⵉⵙⵓⵏⵉⵣ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴳⵉⵜⵏ .

ⵉⵙⵙⵓⵏⵖ ⴰⵙ ⵓⵏⵣⵉⵖ :

– ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵡⴰ ?

– ⴰⵎⴽⵓⵥ.

– ⵓⵀⵓ ⵓⵏⵣⵉⵖ.ⵜⴻⵣⴳⴻⵍⴷ .

ⵉⵙⵙⵓⵏⵖ ⴰⵙ ⵜⵣⴰⵢⴻⵔⵜ :

– ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵓⵙⴰⵏⴰⵣ ⴷⴷⴻⵖ ?

– ⵜⵣⴰⵢⴻⵔⵜ.

– ⵜⴻⵖⵥⴰⵏⴷ.

ⵉⵙⵙⵓⵏⵖ ⴰⵙ ⴰⵎⴽⵓⵥ :

– ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵓⴷⵎ-ⴰⴷ ?

– ⵓⵏⵣⵉⵖ.

– ⵓⵀⵓ.ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⴻⴱⴹⵓⴷ ⴳⴻⵔ ⵓⵎⴽⵓⵥ ⴷ ⵓⵏⵣⵉⵖ.ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴻⵙⵓⴼⵍⵓⴷ ⴳ ⵓⵍⴰⵎⵉⴷ ⵡⴰ-ⵏⵉⵜⵉ.

– ⵍⵍⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵍⵉⵍⵏ ⴷ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ.

– ⵜⵍⵉⴷ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ.ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵙ ⵓⵏⵛⴽ :

ⵉⵣⵣⵉⴽⵏ ⴰⵙ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ ,ⴰⴳⵣⵣⴰⵍ,ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ,ⵓⵙⴷⵉⴷ ,ⴰⵣⵓⵔⴰⵔ :

– ⵙⴽⴻⵏ ⵙ ⵓⴹⴰⴹ ⵏⵏⴻⵛ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵍ.

ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴰⴹⴰⴹ ⵏⵏⴻⵙ ⴼ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵏⵓⵎⵉⵍⵉⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⵣⴳⵉⵍ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ :

– ⴷⵖⵉ ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⴻⵖ ⴰⵡⵙⵉⵏ .

ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴷⴰⵜⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵡⵍⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ,ⵢⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ ,ⵢⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴽ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ :

– ⵙⵜⴻⵢ ⴷⵖⵉ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵙⴻⵔⵙ ⵜ ⴳ ⵜⵓⵅⴷⵉⵔⵜ-ⴰⴷ.

ⵢⵓⵙⵢ ⵓⵃⴻⵏⵊⵉⵔ ⵜⵓⵡⵍⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵜ ⴳ ⵜⵓⵅⴷⵉⵔⵜ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⵔⴰ ⵏⵏⵉⴳⴰⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

– ⵉⵥⵉⵍ.ⴷⵖⵉ ⵙⵜⴻⵢ ⴰⵎⵓⴷⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵖⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⵀⴰ ⵜⵙⴻⵔⵙⴷ ⴽⵓ ⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵜⵓⵅⴷⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵓⵔ ⵉⵣⴳⵉⵍ .ⵉⵣⵎⵓⵎⵎⵢ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵚⵉⵏⵚⵢ:

– ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⴻⵍⵍⴰⴷ ?

– ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵉⵜ.

– ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴽⴻⵔⴽⵛⵏ ?

– ⵛⴻⵢ.

ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ-ⵉⴱⴱⴰ ⵉ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵜⴻⴽⵍⴰⵙ :

– ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⴻⵍⵍⴰⴷ ?

ⵉⵛⵜⵉⴱⴱⵢ :

– ⵉ…..

– ⵉ ⵡⴰⵥⵍ.

ⵉⵕⵥⵎ ⵉ ⵉⵔⵉⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵥⵍ :

– ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⴻⵍⵍⴰⴷ ?

ⵉⵛⵜⵉⴱⴱⵢ ⴷⵉⵖ :

– ⴰ…ⴰ…

– ⴰⵏⵯⵢⴰ.

ⵉⴽⴽⵯⴻⵢ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵉⵊⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⴳⵔⴱ:

– ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⴻⵍⵍⴰⴷ ?

– ⵉ ⵓⵙⵉⵙ.

ⵢⵓⴷⵔ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴻⵜⵢⵓⵢ (ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵜ)ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⴹⵉⴹ :

– ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⴻⵍⵍⴰⴷ ?

– ⵉ ⵓⵙⴳⵉⵊⵊⵉⵢ .

ⵢⵓⵙⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴻⴷⵔⵉ ⵢⵓⴷⵔ ⵉ ⵜⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⵉ ⵓⵟⵎⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵓⴳⴰⵔⵉ :

– ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⴻⵍⵍⴰⴷ ?

ⵉⵔⴽⴽⴻⴽ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵅⵎⵎⴰⵎ :

– ………

– ⵉⵣⴰⵡⵡⴰⵏ .

ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴷⴰⵜⴰⵙ ⵜⵓⵡⵍⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵣⴷ ⵏⵏⴻⵙ :

– ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰ .

– ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ.

ⵉⵙⵙⵓⵏⵖ ⴰⵙ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ :

– ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵢ-ⴰ ?

– ⵜⵓⵏⴻⵖⵜ.

ⵉⵙⵙⵓⵏⵖ ⴰⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⵓⵙ :

– ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴻⴷⵎⵉⴷ ⵣⴻⴳ ⵜⵓⵏⴻⵖⵜ ⵜⴰ-ⵏⵉⵜⵉ ?

– ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵉⵙⵎⴳ.

– ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⵜⴻⴷⵎⵉⴷ ⴳ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵛ ?

ⵉⵔⴽⴽⴻⴽ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ :

– …………..

– ⵜⵓⴷⵡⵉⵏⵜ ⵏⴻⵖ ⴰⴷⵎⵓ .

– ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵙⵓⴼⵍⵓⴷ ⵣⴻⴳ ⵓⵢ-ⴰ ?

– ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵣⵉⵔⴰⵢ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ,ⴳ ⵓⵙⴰⵏⴰⵣ,ⴳ ⵉⵏⵉⵍ,ⵖ  ⵓⵏⵛⴽ ,ⵅ ⵓⵣⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵡⵍⵉⴼⵜ.

– ⴰⵅⵅⵉⴷ ⴰⵙⵓⴼⵍⵓ.ⴷⵖⵉ ⴱⴹⵓ ⴳⴻⵔ ⵓⵡⵜⵎ ⴷ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ.

ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴷⴰⵜⴰⵙ ⵜⵓⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵣⴳⵔ ⴷ ⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵜ.ⵙ ⵓⴹⴰⴹ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵙⴻⵏⴳⴰⵔⴰ ⴳⴻⵔ ⵓⵡⵜⵎ ⴷ ⵜⴻⵡⵜⵎⵜ..

– ⴰⴷ ⵏⴰⴹⵓ ⵖ ⵉⵍ-ⴰⴷ ⵙ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴳⵉⵜ .

ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴷⴰⵜⴰⵙ ⵜⵓⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵉⵖ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵎⴽⵓⵥ :

– ⵙⵙⵉⴹⵏ ⴷⵖⵉ ⵉⵖⴻⵣⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴰⵏⴰⵣ.

– ⴽⵓ ⵢⵓⴽ ⵉⵍⴰ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵖⴻⵣⴷⵉⵙⴰⵏ.

– ⵙⵙⵉⴹⵏ ⵜⵉⵖⴻⵎⵕⵉⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵓⴷⵎ.

– ⴽⵓ ⵓⴷⵎ ⵉⵍⴰ ⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵕⵉⵏ.

– ⵣⴻⵏⵏⴻⵎⵣⵍ ⴳⴻⵔ ⵜⵖⴻⵎⵕⵉⵏ.

– ⵎⵎⴻⵔⵡⴰⵙⵏⵜ .

– ⵣⴻⵏⵏⴻⵎⵣⵍ ⴳⴻⵔ ⵉⵖⴻⵣⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴽⵓⵥ.

– ⴰⴽⵙⵓⵍⵏ.

– ⴷ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⵏⵣⵉⵖ.

– ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ .

– ⵉⴷ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⴰⴽⵙⵓⵍⵏ ?

– ⵍⵍⴰⵏ ⵄⵄⴰⴷ.

– ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵏⵉⵜⵏⵉ?

– ⵡⴰ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ⵡⴰ ⴷ ⵡⴰ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ⵡⴰ.

– ⵉⵖⵓⴷⴰ.ⵎⴰ ⵙ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵓⵎⴽⵓⵥ ⴷ ⵓⵏⵣⵉⵖ ?

– ⴰⵎⴽⵓⵥ ⵉⵍⴰ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵖⴻⵣⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⵎⴻⵢⴰⴽⵙⴰⵍⵏ.ⵉⴷⴷ ⵓⵏⵣⵉⵖ ⵉⵍⴰ ⵙⵉⵏ ⵎⵢⴰⴽⵙⴰⵍⵏ  ⴷ ⵙⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⴽⵙⴰⵍⵏ.

– ⴰⵙⵢ ⵜⴰⵖⴷⴰ ⴰⵀⴰ ⵙⵖⴻⵍ ⵉⵖⴻⵣⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵉⵖ .

ⵢⵓⵙⵢ ⵜⴰⵖⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵉⵥⵥⴰⵢⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵖⴰⵍ.

– ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵓⴼⵉⴷ ?

– ⵓⴼⵉⵖ ⵉⵙ ⵉⵍⴰ ⵓⵎⴽⵓⵥ ⴽⵓⵥ ⵉⵖⴻⵣⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⵎⴻⵢⴰⴽⵙⴰⵍⵏ ⵉⴷⴷ ⵓⵏⵣⵉⵖ ⵉⵍⴰ ⵉⵖⴻⵣⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴽⵓ ⵙⵉⵏ ⵎⵢⴰⴽⵙⴰⵍⵏ.

– ⵉⵙ ⵜⵓⵛⴻⵣⴷ ⴷⵖⵉ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵏⴳⴰⵔⴰ ⵓⵎⴽⵓⵥ ⴷ ⵓⵏⵣⵉⵖ ?

– ⵢⴰⵀ.

– ⴰⵔⴰ-ⴷ ⴷⵖⵉ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ.ⵎⴰ ⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵔⵓⴷ?

ⵉⵎⵍⴰ ⴰⵙ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢⴼⴼⴰⵙ.

– ⵎⴰ ⴰⵏⵉ ⴰⵢⴼⴼⴰⵙ ⵏⵏⴻⵛ .

ⵉⵎⵍⴰ ⴰⵙ ⴰⴼⵓⵙ ⴰⴼⴰⵙⵉⵢ.

– ⵎⴰ ⴰⵏⵉ ⴰⵣⴻⵍⵎⴰⴹ ⵏⵏⴻⵛ.

ⵉⵣⵣⵉⴽⵏ ⴰⵙ ⵉⴷⵉⴽⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵣⴻⵍⵎⴰⴹ :

– ⵀⴰⵜⵉ.

– ⵎⴻⵛ ⴰⵛ ⵉⵜⵜⴻⵔ ⵛⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴼ ⵓⴼⴰⵙⵉⵢ ⵎⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⴷ ?

– ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵖ ⴷ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵉⵏⵓ ⴰⵢⴼⴼⴰⵙ.

– ⵉⵖ ⴰⵛ ⵉⵜⵜⴻⵔ ⵛⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⴷ ⵖ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⴼ ⵓⵣⴻⵍⵎⴰⴹ ⵎⴰ ⴰⵢ ⵜⵜⴻⴳⴳⴰⴷ ?

– ⴰⴷ ⴽⴽⴻⵖ ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵓⵙ ⵉⵏⵓ ⴰⵣⴻⵍⵎⴰⴹ.

ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴷⴰⵜⴰⵙ ⵜⵓⵛⴳⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ  :

– ⴰⴷ ⵏⴻⵛⵔⵢ ⵉⵙ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵙⴽⴻⵏ ⵉ ⴷⵖⵉ ⵎⴰ ⴰⴷⴷⴰⵢ- ⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴼⵉ .

– ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ.

– ⵉ ⵓⴳⴻⵔⵙⵉⴼ ?

– ⵖ ⵓⴳⵎⵓⴹ.

– ⵉ ⵎⴰ ⵜⵉⵏⴳⴳⵉ ?

– ⵅ ⵓⴳⴰⴼⴰ.

– ⵉ ⵜⵓⴳⵡⵉⵕⵜ ?

– ⴳ ⵓⴳⴰⵍⴰ.

– ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⵡ ⴰ ⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ.

– ⵖ ⵓⴼⵔⵉⴽⵢⴰ.

– ⵉⴷ ⵅ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵎⵉⴷ ⵖ ⵓⴳⴰⵍⴰ ?

– ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏⵏⴻⵙ.

– ⵉⴷ ⵏⴳⴰ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⴽⵢⴰ ⵎⵉⴷ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ?

– ⵏ ⵓⴼⵔⵉⴽⵢⴰ.

– ⵎⴰ ⴰⴷⴷⴰⵢ-ⵏ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ ?ⵉⴷ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏⴻⵖ ⵅ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ.

ⵉⵙⵙⴰⵔⴰ ⴼ ⵡⴰⴽⴽⴰⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵜⵓⵛⴳⵉⵔⵜ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵜ ⵢⵓⴼⴰ.ⵉⵛⵜⵉⴱⴱⵢ :

– ⴰⵜ… ⵓⵀⵓ ⴰⴳⵎⵓⴹ.

– ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵙ ⵓⵙⵉⴹⵏ :

– ⵢⴰⵏ ⵔⵏⵓ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ?

– ⵙⵉⵏ.

– ⵙⵉⵏ ⴽⴽⴻⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ?

– ⵢⴰⵏ.

– ⵢⴰⵏ ⴽⴼⴻⴷ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ?

– ⵢⴰⵏ.

– ⵢⴰⵏ ⴱⴹⵓ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ?

– ⵢⴰⵏ.

– ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⴱⴹⵓ ⵙⵉⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ?

– ⵙⵉⵏ.

– ⵉⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵣⵓ ?

– ⵉⵛⴰⵢⴹ ⵢⴰⵏ.

– ⵢⴰⵏ ⵔⵏⵓ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ⵛⵕⴰⴹ.

ⵉⵣⴳⴼ ⵓⵔⴱⴰ :

– ⵓⵀⵓⵢ.

ⵉⵣⵎⵓⵎⵎⵢ ⵉⴱⴱⴰ-ⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷ :

– ⴰⵢ-ⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴳⵉⵏ.ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴼⵔⵉⴽⵢⴰ ⵢⴰⵛ ?

– ⵢⴰⵀ.

– ⵏⴻⴽ ⴷ ⵛⴻⵢ ⵏⴳⴰ ⵉⵎⴻⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ ⵢⴰⵛ ?

– ⵢⴰⵀ.

– ⵀⴻⵢⵢⴰ ⵏⴳⴰ.

– ⵉⴼⴰⵔⵉⴽⵏ.

– ⴰⵢ-ⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴳⵉⵏ.ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴻⴽⵏⴰⴼ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⴰⵔ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵢⴰⵛ?

– ⵢⴰⵀ.

– ⵏⴻⴽ ⴷ ⵛⴻⵢ ⴷ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵏⴳⴰ ⵉⵎⴻⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ ⵢⴰⵛ ?

– ⵢⴰⵀ.

– ⵀⴻⵢⵢⴰ ….

ⵉⵔⴽⴽⴻⴽ ⵓⵔⴱⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ :

– ⵎⴰ ⴰⵛ ⵢⴰⵖⵏ ⵉⵙ ⴰⵛ ⵉⴱⴱⴻⵢ ⵛⵔⴰ ⴰⵊⴻⵄⴱⵓⴹ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ?

ⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⵉⵍ :

– ⵎⴰ ⴰⵏⵣⴰ ⴰⵎⴰⴳⵉⵏ ⵉⵙ ⵜⵉ ⵜⴻⵣⵍⵉⴷ ?ⴰⴼⵍⵓ ⵓⵎⴳⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⵉⴷ ⵏⴳⴰ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ.

– ⵓⵀⵓⵢ ,ⵓⵀⵓⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ .ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ.ⵉⵎⴻⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ.

ⵖⵎⴰⵏⵜ ⵜⵡⴻⵕⵖⵉⵡⵉⵏ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵉⴱⴱⴰ ,ⴰⵔⴰⵙ ⵜⵜⴻⵃⵎⵉⵎⵉⴹⵏ ⵉⵣⴻⵏⵣⵉⴼⵏ.ⵉⴽⴻⵔⵣⵓⵥⵥⴼ ,ⵢⵓⵙⵢ ⵜⴰⵖⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵉⵡⵡⴻⵜ ⵜ ⴼ ⵓⵢⵔⵔⵉ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⴱⴱⵓⵏⴱⵢ ⵓⵔⴱⴰ.ⵉⵙⵙⴻⴱⵍⵓⵍⵍⵖ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴰⵍⵍⵏ ,ⵉⵣⵍⴰ ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵏⵏⴻⵙ.ⴰⵔ ⵉⵙⵔⵉⴷⴷⵉⵎ ⵓⵙⴰⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ.ⵉⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵣⴻⴳ ⵜⵎⴰⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ.ⵜⴻⵙⵖⵓⵢⵢ ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⴰⵔ ⵜⴻⴽⴽⴰⵜ ⴰⴳⴻⵊⴷⵓⵔ .ⵜⴻⵣⵍⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⴰⵔⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⴻⵔⵛⴰⵍ.

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵏ 2968

شاهد أيضاً

ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ “ⵙⵉⵣⵉⴼ” ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

أسطورة “سيزيف” باللغة الأمازيغية ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ: ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵢⵓⵏⴹ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵅⴼ «ⵙⵉⵣⵉⴼ» ⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⵙⵇⵏⵓⵏⵏⵉ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *